Uredba o kriterijumima i postupku za utvrđivanje visine naknade po osnovu konverzije prava za lica koja imaju pravo na konverziju uz naknadu ( „Sl. glasnik RS“, br. 4/2010 )

Objavljeno
19/08/2010
Objavljeno u
Bilteni

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 21.01.2010. godine donela Uredbu o kriterijumima i postupku za utvrđivanje visine naknade po osnovu konverzije prava za lica koja imaju pravo na konverziju uz naknadu ( dalje „Uredba”) koja je objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije broj 4/2010 i koja je stupila na snagu 06.02.2010. godine.

Pravni osnov za donošenje ove Uredbe sadržan je u članu 108. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009 i 81/2009 – ispr.), kojim je predviđeno da Vlada propisuje kriterijume i postupak za utvrđivanje visine naknade po osnovu konverzije prava za lica koja po ovom zakonu imaju pravo na konverziju uz naknadu.

Postupak za konverziju prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine uz naknadu Uredbom je pojednostavljen kako u pogledu dokumentacije koja se dostavlja tako i u pogledu same procedure za odlučivanje. Takođe, kratki rokovi za odlučivanje nadležnih organa dovode do ekonomičnosti celog postupka i brzog ostvarivanja prava lica koja podnose zahteve.

Pravo da konvertuju pravo korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine imaju privredna društva i druga pravna lica u kojima je na osnovu posebnih zakona izvršena promena vlasništva društvenog ili državnog kapitala, odnosno imovine. To znači da se odredbe Uredbe odnose na sva pravna lica koja su izvršila svojinsku transformaciju odnosno privatizaciju. Uredba se takođe odnosi i na privredna društva na kojima su bile primenjene odredbe stečajnog i izvršnog postupka.

Uredbom je propisano da pravo na konverziju imaju ne samo pravna lica koja su privatizovana ili koja su pravo korišćenja građevinskog zemljišta stekla u postupku stečaja ili izvršnom postupku već i lica koja su pravo korišćenja stekla do 13.5.2003. godine, a koja predmetno zemljište nisu privela nameni izgradnjom objekata, kao i način utvrđivanja visine naknade za konverziju po ovom osnovu.

Visina naknade za konverziju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu utvrđuje se tako što se tržišna vrednost tog građevinskog zemljišta u momentu konverzije prava, umanjuje za troškove pribavljanja prava korišćenja na tom građevinskom zemljištu. Tržišnu vrednost građevinskog zemljišta utvrđuje Ministarstvo finansija – Poreska uprava. Zahtev za utvrđivanje tržišne vrednosti građevinskog zemljišta Poreskoj upravi podnosi

jedinica lokalne samouprave. Zahtev lokalnoj samoupravi podnosi pravno lice (podnosilac zahteva) i to lokalnoj samoupravi na čijoj teritoriji podnosilac zahteva ima pravo korišćenja na građevinskom zemljištu.

Tržišna vrednost svih katastarskih parcela građevinskog zemljišta, utvrđena od strane Poreske uprave važi dve godine od dana utvrđivanja što znači da podnosilac zahteva u tom roku treba da realizuje svoje pravo.

Utvrđivanje visine naknade po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine vrši se u istom postupku u kome se rešava po zahtevu za utvrđivanje prava na konverziju prava korišćenja u pravo svojine. Na ovaj način postiže se ekonomičnost postupka i moguće je po zahtevima odlučiti u kratkim rokovima.

IZMENE I DOPUNE UREDBE O KRITERIJUMIMA I POSTUPKU ZA UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE PO OSNOVU KONVERZIJE PRAVA ZA LICA KOJA IMAJU PRAVO NA KONVERZIJU UZ NAKNADU

( „Sl. glasnik RS“, br. 24/2010 )

Izmene i dopune Uredbe stupile su na snagu 24.04.2010. godine.

Uredba je dopunjena u delu kojim je uređen postupak i propisana nadležnost za rešavanje po zahtevu za konverziju prava korišćenja u pravo svojine tako što se ovaj postupak precizira u pogledu podataka koje treba pribaviti da bi mogla da se utvrdi visina naknade po osnovu konverzije. Izmena Uredbe odnosi se na izmenu članova kojima se bliže uređuju način i uslovi plaćanja naknade za konverziju prava korišćenja u pravo svojine kao i uslovi za upis prava svojine u javne knjige o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima.

Izmenama i dopunama Uredbe propisana je obaveza za organ jedinice lokalne samouprave da pre nego što donese rešenje o konverziji prava obaveštava podnosioca zahteva o utvrđenoj visini naknade po ovom osnovu i pribavlja izjavu podnosioca o prihvatanju utvrđene naknade.

Ovim izmenama i dopunama takođe se propisuju uslovi za upis prava svojine u javne knjige o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima. Ovi uslovi su izmenjeni tako što se pravo na upis prava svojine u javne knjige o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima stiče kada:

– postane pravnosnažno rešenje kojim organ jedinice lokalne samouprave utvrđuje pravo na konverziju prava korišćenja u pravo svojine i utvrdi visinu naknade po tom osnovu (člana 11. stav 5. Uredbe) i

– dostave dokazi o uređivanju odnosa sa organima, odnosno organizacijama iz člana 12. stav 6. ove uredbe u pogledu načina i rokova plaćanja naknade za konverziju prava korišćenja u pravo svojine (ugovor o uređenju međusobnih odnosa).

Podelite

Scroll