Registar ponuđača, interni akt i godišnji plan javnih nabavki

Objavljeno
18/08/2012
Objavljeno u
Bilteni

Odredbama Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik RS“ br. 124/2012, u daljem tekstu „ZJN“), između ostalog je regulisano osnivanje registra ponuđača, obaveze i rokovi u vezi sa donošenjem internog akta od strane naručioca i godišnji plan nabavki.

Agencija za privredne registre vodi javni registar ponuđača – preduzetnika i pravnih lica (u daljem tekstu: registar ponuđača). Svako lice registrovano kod Agencije za privredne registre može podneti zahtev za upis u registar ponuđača, podnošenjem dokumenata kojima dokazuje ispunjenost određenih obaveznih uslova. Registar ponuđača je dostupan na internet stranici http://www.apr.gov.rs.

Prema ZJN ne postoji obaveza podnošenja zahteva za upis na spisak naručilaca. Vlada na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija i Uprave za javne nabavke na početku budžetske godine utvrđuje spisak naručilaca koji se objavljuje u Službenom glasniku Republike Srbije i Portalu javnih nabavki, a predviđeno je da lica koja ispunjavaju navedene uslove su dužna da primenjuju ZJN, iako nisu na spisku.

Naručioci takođe imaju i obavezu donošenja internog akta kojim će se bliže urediti postupak javne nabavke unutar naručioca, a naročito način planiranja nabavki, odgovornost za planiranje, ciljeve postupka javne nabavke, način izvršavanja obaveza iz postupka, način obezbeđivanja konkurencije, sprovođenje i kontrolu javnih nabavki, način praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci, a sadržina ovog akta bliže uređuje Uprava za javne nabavke. Naručilac je dužan da interni akt donesu u roku od 3 meseca od dana donošenje odluke Uprave za javne nabavke kojom se uređuje sadržina internog akta, a koja u vreme izrade ove informacije još uvek nije doneta.

Naručilac je dužan da do 31 januara donese plan nabavki za tekuću godinu koji se sastoji kako od plana javnih nabavki i plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje i koji sadrži sledeće podatke: redni broj nabavke, predmet nabavke, iznos planiranih sredstava za nabavku, podatke o aproprijaciji u budžetu, odnosno finansijskom planu za plaćanje, procenjenu vrednost nabavke, nabavke na godišnjen nivou i ukupno, vrstu postupka javne nabavke, okvirni datum pokretanja postupka, okvirni datum zaključenja ugovora i okvirni datum izvršenja ugovora. Prvobitno planirana sredstva za javnu nabavku mogu se samo izuzetno povećati za 10% (osim u slučaju elementarnih nepogoda, havarija i dr.) kao i izmeniti u slučau rebalansa budžeta odnosno finansijskog plana. Naručilac je takođe dužan da do 31.marta tekuće godine sačini izveštaj o izvršenju plana nabavki za prethodu godinu koji dostavlja Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji.

Podelite

Scroll