Program finansijske podrške obveznicima fiskalizacije i izmene i dopune Zakona o fiskalizaciji

Objavljeno
19/10/2021
Objavljeno u
Bilteni

U Službenom glasniku RS broj 95 od 01.10.2021. godine objavljena je Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija (u daljem tekstu: „Uredba“), koju je donela Vlada Republike Srbije.

Pravo na korišćenje finansijske podrške, u skladu sa Uredbom, imaju obveznici fiskalizacije osnovani i upisani kod nadležnog registra zaključno sa 29. oktobrom 2021. godine po osnovu poslovnih prostora i poslovnih prostorija za koje je Poreska uprava dodelila jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije.

Obveznik fiskalizacije u smislu zakona kojim se uređuje fiskalizacija je svaki obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti i svaki obveznik poreza na dobit pravnih lica, koji vrši promet na malo.

Postojeći obveznik fiskalizacije može da ostvari pravo na finansijsku podršku po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan stupanja na snagu Uredbe, kao i finansijsku podršku po svakoj prijavljenoj aktivnoj fiskalizovanoj fiskalnoj kasi u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan stupanja na snagu Uredbe.

Novi obveznik fiskalizacije (koji nije obveznik prema Zakonu o fiskalnim kasama, ali jeste prema novom Zakonu o fiskalizaciji) može da ostvari pravo na finansijsku podršku po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan stupanja na snagu Uredbe, kao i finansijsku podršku za jedan elektronski fiskalni uređaj u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan stupanja na snagu Uredbe, po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji.

Obveznik fiskalizacije Poreskoj upravi podnosi Izjavu o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju preko portala ePorezi, počev od 15. oktobra 2021. godine i zaključno sa 31. januarom 2022. godine, a nakon što mu Poreska uprava dodeli jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije za koje podnosi izjavu o zainteresovanosti.

Poreska uprava proverava ispunjenost uslova za dodelu finansijske podrške i utvrđuje visinu iznosa finansijske podrške za obveznike fiskalizacije koji su podneli izjavu u skladu sa Uredbom. Uprava za trezor zatim vrši prenos sredstava korisnicima finansijske podrške na poslovne račune navedene u izjavi za dodelu finansijske podrške.

Obveznik fiskalizacije gubi pravo na finansijsku podršku ukoliko u roku od šest meseci od početka primene zakona kojim se uređuje fiskalizacija, ne počne da evidentira promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja u poslovnom prostoru i prostoriji za koju je dodeljena finansijska podrška za fiskalizaciju, i to u iznosu koji se odnosi na finansijsku podršku koja je dobijena u vezi sa poslovnim prostorom i poslovnom prostorijom u kome nije evidentirao promet na malo.

Obveznik fiskalizacije koji izgubi pravo na korišćenje finansijske podrške, dužan je da izvrši povraćaj sredstava na namenski račun otvoren za tu namenu kod Uprave za trezor u iznosu koji mu je dodeljen po tom osnovu sa kamatom obračunatom po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza počev od dana kada je isplaćena finansijska podrška, najkasnije u roku od pet dana od dana gubitka prava na finansijsku podršku.

U Službenom glasniku Republike Srbije br. 96 od 08.10.2021. godine objavljen je i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji („Sl. glasnik RS“, br. 153/2020 i 96/2021, u daljem tekstu: „Zakon“) kojim se uvodi prelazni period od 1. novembra 2021. godine do 30. aprila 2022. godine u kojem će obveznici biti dužni da pređu na novi način fiskalizacije.

Dodatno, novim izmenama menja se datum od koga se Zakon primenjuje, tako što se isti pomera sa 01.01.2022. godina, na 01.11.2021. godine.

Za sve dodatne konsultacije ili pravnu pomoć, možete se obratiti timu Tasić & Partneri putem maila na [email protected] ili putem telefona na +381116302233.

Podelite

Scroll