Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje po osnovu zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju

Objavljeno
21/04/2022
Objavljeno u
Bilteni

(„Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 48/2022)

U Službenom glasniku Republike Srbije broj 48 od 15.04.2022. godine objavljen je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje po osnovu zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju (u daljem tekstu: „Pravilnik”), koji je stupio na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, odnosno dana 16.04.2022. godine.

Naime, Pravilnik propisuje da se poslodavac – pravno lice, koji u okviru svoje delatnosti u Srbiji obavlja istraživanje i razvoj, oslobađa obaveze plaćanja 70% obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade zaposlenih koji su neposredno angažovani na poslovima istraživanja i razvoja, srazmerno vremenu koje zaposleni provedu na poslovima istraživanja i razvoja u odnosu na puno radno vreme.

Pravo na poresko oslobođenje ostvaruje se isključivo po osnovu projekata istraživanja i razvoja koji se obavljaju na teritoriji Srbije (najmanje 90% svih zaposlenih na istraživanju i razvoju, svoje aktivnosti na sprovođenju projekta obavljaju na teritoriji Srbije).

Dodatno, poslodavcem se ne smatra pravno lice osnovano u inostranstvu, kao ni ogranak ili predstavništvo stranog pravnog lica u Srbiji, niti pravno lice koje istraživanje i razvoj sprovodi za račun drugih lica. Poslodavac je dužan da za svakog pojedinačnog zaposlenog na istraživanju i razvoju vodi posebnu evidenciju koja sadrži informacije o radnom vremenu zaposlenog na istraživanju i razvoju, kao i informacije u vezi sa zaradom, naknadom zarade i ostalim primanjima zaposlenog.

S druge strane, zaposleni na istraživanju i razvoju je lice sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu na određeno ili neodređeno vreme, odnosno sa punim ili nepunim radnim vremenom i koje radi na sprovođenju projekta na način da je neposredno uključeno u identifikovanje i rešavanja odgovarajućih naučnih, procesnih ili tehničkih pitanja, problema ili zadataka povezanih sa konkretnim projektom.

Na kraju, u vreme provedeno na neposrednom angažovanju na poslovima istraživanja i razvoja ne smatra se godišnji odmor, odsustvovanje sa rada na dan praznika koji je neradni dan, plaćeno odsustvo, vojne vežbe i odazivanje na poziv državnog organa, odsustvovanje sa rada zbog privremene sprečenosti za rad i slično. Neposrednim angažovanjem na poslovima istraživanja i razvoja ne smatraju se aktivnosti povezane sa direktnim ili indirektnim nadzorom projekta, kao ni podrške u vezi sa sprovođenjem projekta, koje podrazumevaju sve one aktivnosti koje direktno podržavaju zaposlene koji su angažovani na sprovođenju i nadzoru projekta.

Preuzmite NEWSLETTER u PDF formatu klikom OVDE

Za sve dodatne konsultacije ili pravnu pomoć, možete se obratiti timu Tasić & Partneri putem maila na [email protected] ili putem telefona na +381116302233.

 

Podelite

Scroll