Pravilnik o uslovima higijene hrane („Sl.glasnik RS“, br.73/2010)

Objavljeno
05/12/2010
Objavljeno u
Bilteni

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva doneo je Pravilnik o uslovima higijene hrane (dalje: „Pravilnik“), koji je objavljen u Službenom glasniku RS broj 73/2010, a koji je stupio na snagu 20.10.2010. godine, sa početkom primene od 01.06.2011. godine. Pravni osnov za donošenje ovog Pravilnika predstavlja član 45 stav 3 Zakona o bezbednosti hrane („Sl.glasnikRS“, br.41/2009).

Ovim Pravilnikom bliže se propisuju uslovi higijene hrane za sve subjekte u poslovanju hranom u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane koji su pod njihovom kontrolom.

Pravilnikom (članom 4) propisano je da za bezbednost hrane najveću odgovornost ima subjekt u poslovanju hranom. Opšta primena postupaka koji se zasnivaju na principima analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP), zajedno sa primenom dobre higijenske prakse, treba da pojača odgovornost subjekata u poslovanju hranom. U poslovanju hranom, prema potrebi uvode se higijenske mere ako posebnim propisima nisu utvrđene metode uzorkovanja i ispitivanja. Održavanje higijene ima za cilj da se ukloni sve što može da dovede do kontaminacije hrane.

Pravilnikom, čl. 14. do 19, propisani su opšti uslovi za objekte i prostorije u kojima se posluje hranom. Pored ovih opštih uslova, Pravilnikom su propisani i posebni uslovi koji se odnose na: opremu, otpad, snabdevanje vodom, ličnu higijenu, hranu, omotavanje i pakovanje hrane, toplotnu obradu i obuku.

Podelite

Scroll