Pravilnik o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju („Sl. glasnik RS“, br. 42/2016)

Objavljeno
30/04/2016
Objavljeno u
Bilteni

Ministarstvo privrede Republike Srbije donelo je 22.04.2016. godine Pravilnik o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju („Sl. glasnik RS“, br. 42/2016, u daljem tekstu: „Pravilnik“), koji je stupio na snagu i primenjuje se od 30.04.2016. godine.

Pravilnik je uveo određene novine u pogledu dokumentacije potrebne za registraciju osnivanja i promena kod privrednih subjekata, pri čemu se najznačajnije novine ogledaju u sledećem:

 1. Pravilnik više ne predviđa obavezu dostavljanja overenog potpisa zastupnika društva (OP obrazac) bez obzira o kojoj se pravnoj formi radi i da li se registracija odnosi na osnivanje društva ili promene u društvu.
 2. Član 18. Pravilnika sada previđa da je za osnivanje ogranka domaćeg pravnog lica potrebno priložiti, pored odluke o obrazivanju ogranka, i odluku o imenovanju zastupnika ogranka, ako je zastupnik ogranka različit od zastupnika domaćeg pravnog lica koje obrazuje ogranak što ranije nije bio slučaj. Imajući u vidu da je članom 568. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015) predviđeno da je obavezni element odluke o obrazovanju ogranka i podatak o zastupniku, ukoliko se zastupnik ogranka razlikuje od zastupnika privrednog društva – osnivača ogranka, praksa će pokazati da li će Agencija za privredne registre insistirati na dostavljanju posebne odluke o imenovanju zastupnika, ili će odluka o obrazovanju ogranka biti dovoljna za registraciju.
 3. Određene novine unete su i u odnosu na dokumentaciju potrebnu za registraciju povećanja osnovnog kapitala društva s organičenom odgovornošću:
 • ukoliko se povećava samo upisani novčani kapital podnosi se samo odluka o povećanju osnovnog kapitala, dok ukoliko je predmet povećanja upisani i uplaćeni novčani kapital, neophodno je dostavljanje i potvrde banke o izvršenoj uplati;
 • uz prijavu istovremenog povećanja upisanog i unetog nenovčanog dela osnovnog kapitala prilaže se, pored odluke skupštine o povećanju nenovčanog kapitala, i sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga;,
 • za povećanje osnovnog kapitala koji se vrši pretvaranjem potraživanja poverioca koji nije član društva, prilaže se i ugovor o pristupanju novog člana sa overenim potpisima svih članova koji, kao novi član, pristupa društvu;
 • uz prijavu unosa nenovčanog uloga koji čini pravo svojine na nepokretnosti prilaže se i dokument kojim se vrši prenos prava vlasništva nad nepokretnosšću sačinjen u formi koja je propisana zakonom.
 1. Za registraciju statusnih promena, Pravilnik je u članu 49. predvideo dodatnu obavezu podnošenja dokumenta Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (dalje: “CRHOV”) o smanjenju vrednosti akcija ili njihovog broja ako se usled statusne promene smanjuje osnovni kapital akcionarskog, odnosno potvrde CRHOV o podnetom zahtevu za ispis akcija akcionarskog društva, u slučaju da se društvo briše usled statusne promene.
 2. Članom 61. Pravilnika predviđena je i dodatna dokumentacija koja se podnosi za registraciju brisanja pravnog lica nakon okončanja postupka likvidacije i to::
 • potvrde nadležnih poreskih organa o prestanku obaveza javnih prihoda;
 • potvrda nadležnog poreskog organa o brisanju iz evidencije PDV-a, ako je pravno lice bilo obveznik PDV-a i
 • potvrda CRHOV o podnetom zahetvu za ispis akcija, ako se podnosi prijava brisanja akcionarskog društva.
Podelite

Scroll