Pravilnik o sadržini i načinu Izdavanja građevinske dozvole ( „Sl.glasnik RS“, br.4/2010 i 26/2010 )

Objavljeno
01/05/2010
Objavljeno u
Bilteni

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja donelo je Pravilnik o sadržini i načinu izdavanja građevinske dozvole (dalje „Pravilnik“), koji je objavljen u Službenom glasniku broj 4/2010 i 26/2010 i koji je stupio na snagu 01.05.2010. godine. Pravni osnov za donošenje ovog Pravilnika predstavlja član 201 Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009 i 81/2009 – ispr.).

Ovim Pravilnikom bliže se propisuje sadržina i način izdavanja građevinske dozvole.

Građevinska dozvola se izdaje na zahtev investitora koji namerava da gradi, rekonstruiše, odnosno dogradi objekat (u daljem tekstu: investitor).

Uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole podnosi se glavni projekat u tri primerka sa izveštajem o izvršenoj tehničkoj kontroli, usklađen sa pravilima građenja sadržanim u lokacijskoj dozvoli, kao i dokumentacija utvrđena Zakonom o planiranju i izgradnji.

PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE PLANSKIH DOKUMENATA („Sl.glasnik RS“, br.31/2010)

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata (dalje „Pravilnik“) objavljen je u Službenom glasniku Republike Srbije broj 31/2010, a stupio je na snagu 19.05.2010. godine. Pravni osnov za donošenje ovog Pravilnika takođe predstavlja član 201 Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br. 72/2009 i 81/2009 – ispr.).

Ovim Pravilnikom bliže se propisuje sadržina, način i postupak izrade planskih dokumenata, način vršenja stručne kontrole kao i uslovi i način izlaganja planskih dokumenata na javni uvid. Predviđeni su sledeći planski dokumenti:

  1. Prostorni planovi ( Prostorni plan Republike Srbije, Regionalni prostorni plan, Prostorni plan jedinice lokalne samouprave i Prostorni plan područja posebne namene ) i
  1. Urbanistički planovi ( Generalni urbanistički plan, Plan generalne regulacije i Plan detaljne regulacije ).

Tekstualni i grafički deo planskih dokumenata se izrađuje u analognom i digitalnom obliku. Grafički deo planskog dokumenta jesu karte, koje se izrađuju kao digitalne karte i analogni prikaz (štampane karte).

Izlaganje nacrta planskog dokumenta na javni uvid vrši se posle izvršene stručne kontrole, u trajanju od 30 dana. Nacrt planskog dokumenta se izlaže na javni uvid u analognom obliku, a može se izložiti i u digitalnom obliku preko internet strane organa nadležnog za izlaganje nacrta planskog dokumenta na javni uvid.

Planski dokumenti sa prilozima moraju biti dostupni na uvid javnosti u toku važenja dokumenta u sedištu donosioca, odnosno organa nadležnog za poslove prostornog planiranja i urbanizma, osim priloga koji se odnose na posebne mere, uslove i zahteve za prilagođavanje potrebama odbrane zemlje, kao i podacima o područjima i zonama objekata od posebnog značaja i interesa za odbranu zemlje.

Podelite

Scroll