Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV

Objavljeno
30/09/2016
Objavljeno u
Bilteni

Ministar finansija doneo je Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV, koji je 30. septembra 2016. godine objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 80/16 (dalje: „Pravilnik“) i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja. Pravilnik će se primenjivati počev od 1. januara 2017. godine kada prestaje da važi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV („Službeni glasnik RS“, broj 120/12).

Jedna od značajnijih izmena koju uvodi Pravilnik je propisivanje obaveze podnošenja, uz svaku poresku prijavu ili izmenjenu poresku prijavu, i elektronskog pregleda obračuna PDV na novom obrascu POPDV-Pregled obračuna PDV, koji je sastavni deo Pravilnika. Novi obrazac se sastoji od 13 tabela u koje se, između ostalog, upisuju i podaci o: prometu dobara i usluga za koji je propisano poresko obezbeđenje sa pravom na odbitak i bez prava na odbitak prethodnog poreza, oporezivom prometu dobara i usluga, obračunatom PDV za promet drugog lica, izmenama naknade, odnosno osnovice i obračunatog PDV, uvozu dobara itd.

Za razliku od ranijeg rešenja, potrebno je obezbediti i prikazati podatke koji se do sada nisu unosili u knjige evidencije, a bliže uređuju dobra, odnosno usluge (naziv, vrsta, model, tip, količina, obim i dr.). Takođe je potrebno priložiti podatke o datumu nastanka poreske obaveze, odnosno ispunjenosti uslova za poresko oslobođenje,  o datumu računa, o primeni poreske stope PDV, odnosno obračunatom PDV itd. Ova odredba dodatno komplikuje vođenje evidencije, s obzirom na to da su se do sada dostavljali samo osnovni podaci o izlaznim i ulaznim fakturama, dok se sada dobra i usluge moraju detaljno prikazati.

Dodatno, evidencija iz člana 2. stav 2. tačka 10) novog Pravilnika, koja se odnosi na promet dobara i usluga izvršenog u inostranstvu i drugim aktivnostima, odnosno primanjima koja ne podležu PDV, sadrži dvadesetak novih podataka koji nemaju direktni uticaj na obračun PDV. Tako je, shodno članu 12. novog Pravilnika, propisana obaveza evidentiranja davanja reklamnog materijala i drugih poklona manje vrednosti, primanja po osnovu naknade štete itd.

Cilj uvođenja detaljnije evidencije  je sprečavanje eventualne zloupotrebe od strane privrednih subjekata, a kako bi se Poreskoj upravi omogućila potpunija kontrola njihovog poslovanja. Međutim, navedene promene će doneti i dodatne troškove privrednim subjektima, delom zbog prilagođavanja softvera novom načinu vođenja evidencije, ali i zbog veće potrebe za radnom snagom kod ručnog unosa podataka.

Na kraju, članom 43. Pravilnika propisana je obaveza poreskih obveznika da pregled obračuna podnose počev od podnošenja poreske prijave za prvi poreski period 2017. godine, uz napomenu da ukoliko obveznik PDV uz periodičnu poresku prijavu (Obrazac PPPDV) ne dostavi i pregled obračuna, smatraće se da poreska prijava nije podneta.

Podelite

Scroll