Pravilnik o načinu oglašavanja leka, Odnosno medicinskog sredstva („Sl. glasnik RS“, br. 79/2010)

Objavljeno
29/11/2010
Objavljeno u
Bilteni

Ministar zdravlja je, na osnovu člana 164 stav 9 i člana 204 Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Sl. glasnik RS“, br. 30/10), doneo Pravilnik o načinu oglašavanja leka, odnosno medicinskog sredstva („Sl. glasnik RS“, br. 79/2010, u daljem tekstuPravilnik“), koji stupa na snagu 06.11.2010. godine.

Ovim Pravilnikom propisuje se način oglašavanja leka, odnosno medicinskog sredstva.

Pod oglašavanjem leka, odnosno medicinskog sredstva, podrazumeva se svaki oblik davanja istinitih informacija o leku i medicinskom sredstvu opštoj i stručnoj javnosti radi podsticanja propisivanja leka, snabdevanja lekovima i medicinskim sredstvima, njihove prodaje i potrošnje, od strane nosioca dozvole za lek, odnosno nosioca upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava (u daljem tekstu: „Registar“).

Oglašavanje leka, odnosno medicinskog sredstva obuhvata reklamiranje, promovisanje, davanje besplatnih uzoraka stručnoj javnosti i sponzorisanje naučnih i promotivnih skupova u kojima učestvuje stručna javnost.

Oglašavanje leka mora biti u skladu sa setom karakteristika leka i uputstvom za lek, odobrenim od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, odnosno oglašavanje medicinskog sredstva mora biti u skladu sa odobrenim uputstvom za upotrebu, dok informacije koje se oglašavaju moraju biti istinite, naučno dokazane i ne smeju dovoditi u zabludu stručnu i opštu javnost.

Pored zabrane oglašavanja leka koji nema dozvolu za lek, odnosno čija je dozvola prestala da važi, kao i medicinskog sredstva koje nije upisano u Registar, odnosno čije je rešenje o upisu u Registar prestalo da važi, Pravilnik sadrži i niz konkretnih uputstava i zabrana kojih nosilac leka, odnosno nosilac upisa u Registar medicinskih sredstava mora da se pridžava prilikom oglašavanja leka, odnosno medicinskog sredstva opštoj i stručnoj javnosti.

Podelite

Scroll