Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje un („Sl.glasnik RS“, broj 64/2010 i 26/2011)

Objavljeno
21/03/2011
Objavljeno u
Bilteni

[:en]Upravni odbor Agencije za hemikalije na sednici održanoj 21. marta 2011. godine, doneo je Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Sl.glasnik RS“, broj 64/2010 i 26/2011, dalje „Pravilnik“), a na osnovu člana 10. stav 4, člana 16. stav 6, člana 17. stav 2. i člana 30. stav 6. Zakona o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10). Ovim pravilnikom propisuju se način klasifikacije, pakovanja, obeležavanja i oglašavanja hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN, svojstva supstance za koju može da se upotrebi alternativni hemijski naziv, kao i sadržaj zahteva za upotrebu alternativnog hemijskog naziva. Poslednja verzija pravilnika stupila je na snagu 23.04.2011. godine.

Hemikalije (supstance i smeše) se klasifikuju u jednu ili više klasa opasnosti upoređivanjem podataka o svojstvima supstanci i smeša sa kriterijumima za klasifikaciju u određenu klasu opasnosti koji su dati u Prilogu 1 koji čini sastavni deo ovog pravilnika. Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik supstance dužan je da identifikuje relevantne dostupne podatke na osnovu kojih se može utvrditi da li supstanca predstavlja fizičku opasnost, opasnost po zdravlje ljudi ili opasnost po životnu sredinu u skladu sa kriterijumima datim u Prilogu 1. Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik smeše dužan je da identifikuje relevantne dostupne podatke o samoj smeši ili supstancama koje ona sadrži na osnovu kojih se može utvrditi da li smeša predstavlja fizičku opasnost, opasnost po zdravlje ljudi ili opasnost po životnu sredinu u skladu sa kriterijumima datim u Prilogu 1.

Na ambalaži supstance ili smeše klasifikovane kao opasne mora da se nalazi etiketa koja sadrži elemente obeležavanja utvrđene članom 17. ovog pravilnika i to: ime, adresu i broj telefona snabdevača; nominalnu količinu supstance ili smeše u pakovanju koje je namenjeno za opštu upotrebu, osim ako ova količina nije naznačena na drugom mestu na ambalaži; identifikator proizvoda; piktogram opasnosti; reč upozorenja; obaveštenja o opasnosti; obaveštenja o merama predostrožnosti i deo za dodatne informacije. Etiketa mora da bude napisana i na srpskom jeziku i mora da sadrži podatke koji omogućavaju identifikaciju supstance ili smeše.

Ambalaža opasne supstance ili smeše mora da ispunjava sledeće uslove: ambalaža mora da bude takva da sprečava izlivanje sadržaja, osim kada su propisani posebni bezbednosni uređaji; ambalaža i zatvarač moraju da budu izrađeni od materijala koji se ne može oštetiti sadržajem u njoj i koji ne podleže reakciji sa sadržajem pri kojoj nastaju opasna jedinjenja; ambalaža i zatvarač moraju da budu dovoljno čvrsti da mogu da podnesu pritiske i udarce prilikom rukovanja, a da pri tom ne dođe do otvaranja ambalaže; zamenljivi zatvarači na ambalaži moraju da budu takvi da se mogu otvarati i zatvarati više puta, a da sadržaj ne iscuri. Ambalaža opasne supstance ili smeše koja je namenjena za opštu upotrebu ne sme da ima oblik ili dizajn koji može da privuče pažnju dece ili da dovede potrošače u zabludu, niti da ima oblik ili dizajn sličan onom koji se koristi za hranu, hranu za životinje, lekove i medicinska sredstva ili kozmetičke proizvode.

Oglasna poruka za supstance klasifikovane kao opasne mora da ukaže na odgovarajuću klasu opasnosti ili kategoriju opasnosti. Oglasna poruka za smeše klasifikovane kao opasne ili smeše iz člana 25. stav 9. ovog pravilnika kojom se kupac poziva da kupi smešu bez mogućnosti neposrednog uvida u podatke na etiketi (kupovina na daljinu), mora da ukaže na opasnosti koje su navedene na etiketi i mora da bude u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita potrošača.

Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik dužan je da klasifikuje, a snabdevač da obeleži i upakuje supstance u skladu sa ovim pravilnikom od 1. oktobra 2011. godine, a smeše od 1. juna 2015. godine. Do 1. oktobra 2011. godine proizvođač, uvoznik i dalji korisnik može da klasifikuje supstance i smeše u skladu sa ovim pravilnikom ili Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda („Službeni glasnik RS“, br. 59/10 i 25/11), o kome će više reči biti u nastavku ovog obaveštenja. 

PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI, PAKOVANJU, OBELEŽAVANJU I OGLAŠAVANJU HEMIKALIJE I ODREĐENOG PROIZVODA

(„Sl.glasnik RS“, broj 59/2010 i 25/2011)

Upravni odbor Agencije za hemikalije na sednici održanoj 21. marta 2011. godine, doneo je Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda („Sl.glasnik RS“, broj 59/2010 i 25/2011, dalje „pravilnik“), a na osnovu člana 10. stav 4, člana 16. stav 6, člana 17. stav 2. i člana 30. stav 6. Zakona o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10). Ovim pravilnikom propisuju se način klasifikacije, pakovanja, obeležavanja i oglašavanja hemikalije i određenog proizvoda, svojstva supstance za koju može da se upotrebi alternativni hemijski naziv, kao i sadržaj zahteva za upotrebu alternativnog hemijskog naziva. Poslednja verzija pravilnika stupila je na snagu 20.04.2011. godine.

Hemikalije se klasifikuju u jednu ili više klasa opasnosti tako što se podaci o svojstvima hemikalije upoređuju sa kriterijumima za klasifikaciju u određenu klasu opasnosti koji su dati u Prilogu 1, koji čini sastavni deo ovog pravilnika.

U postupku klasifikacije hemikalije mogu se koristiti podaci dobijeni primenom metoda ispitivanja koje su uređene posebnim propisom o metodama ispitivanja opasnih svojstava hemikalija, podaci o proceni opasnosti smeše dobijeni primenom metoda izračunavanja datih u Prilogu 2, 3. i 4. koji čine sastavni deo ovog pravilnika, podaci dobijeni na osnovu dostupnih rezultata prethodnih ispitivanja, podaci u skladu sa uslovima koji su uređeni međunarodnim propisima o transportu opasnog tereta, podaci iz stručne literature ili podaci dobijeni iz praktičnog iskustva. Klasifikacija hemikalija se vrši na osnovu fizičkih i hemijskih svojstava, na osnovu svojstava koja utiču na život i zdravlje ljudi i na osnovu svojstava koja utiču na životnu sredinu.

Ambalaža opasne hemikalije mora da ispunjava sledeće uslove: ambalaža mora da bude takva da sprečava izlivanje sadržaja; ambalaža i zatvarač moraju da budu izrađeni od materijala koji se ne može oštetiti sadržajem u njoj i koji ne podleže reakciji sa sadržajem pri kojoj nastaju opasna jedinjenja; ambalaža i zatvarač moraju da budu dovoljno čvrsti da mogu da podnesu pritiske i udarce prilikom rukovanja; zamenljivi zatvarači na ambalaži moraju da budu takvi da se mogu otvarati i zatvarati više puta, a da sadržaj ne iscuri; ambalaža hemikalije namenjene za opštu upotrebu mora da ima zatvarač koji otežava otvaranje od strane dece; na ambalaži hemikalije namenjene za opštu upotrebu mora se nalaziti taktilno upozorenje na opasnost ako sadrži hemikalije koje su klasifikovane kao štetne, veoma lako zapaljive, lako zapaljive, veoma toksične, toksične ili korozivne, osim na ambalaži hemikalije u obliku aerosola koja je klasifikovana samo kao veoma lako zapaljiva ili lako zapaljiva; ambalaža ne sme da ima:

– oblik i slikovni prikaz takav da može da privuče pažnju, odnosno pobudi radoznalost kod dece ili da može da dovede korisnika u zabludu u pogledu korišćenja hemikalije,

– oblik, slikovni prikaz i oznake koje se uobičajeno upotrebljavaju za obeležavanje hrane, lekova, kozmetičkih proizvoda i hrane za životinje.

Članom 13. Pravilnika propisani su uslovi koje ambalaža opasne hemikalije mora da ispunjava.Sve klasifikovane supstance i smeše mogu se stavljati u promet samo ako su propisano obeležene. Pravilnikom, čl. 16. i 17. propisan je sadržaj etikete opasne supstance i opasne smeše.

Hemikalija koja ima bilo koje od opasnih svojstava po kojima se klasifikuje u bar jednu klasu opasnosti, može da se reklamira samo ako se u reklami skreće pažnja na njena opasna svojstva. Prilikom reklamiranja hemikalije zabranjeno je davati neistinite, netačne ili druge podatke koji mogu, na neposredan ili posredan način, da dovedu kupca u zabludu u pogledu načina korišćenja i namene hemikalije. Inspekcijski nadzor nad primenom odredaba ovog pravilnika vrši ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, preko inspektora za zaštitu životne sredine. Inspekcijski nadzor koji se odnosi na klasifikaciju, pakovanje i obeležavanje hemikalija i određenih proizvoda u maloprodaji, vrši ministarstvo nadležno za poslove trgovine preko tržišnih inspektora.

PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O HEMIKALIJAMA

(„Sl.glasnik RS“, broj 31/2011)

Upravni odbor Agencije za hemikalije na sednici održanoj 21. aprila 2011. godine, doneo je Pravilnik o načinu vođenja evidencije o hemikalijama („Sl.glasnik RS“, broj 31/2011, dalje „pravilnik“), a na osnovu člana 19. stav 5. Zakona o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10). Ovim pravilnikom propisuje se način na koji je proizvođač, uvoznik, distributer i dalji korisnik, a koji stavlja u promet hemikalije (dalje „snabdevač”), dužan da vodi evidenciju o hemikalijama. Stupio je na snagu 17.05.2011. godine.

Snabdevač je dužan da vodi evidenciju o svakoj hemikaliji bez obzira na količinu hemikalije koju je proizveo i stavio u promet, osim: biocidnih proizvoda, sredstava za zaštitu bilja, lekova i medicinskih sredstava, kozmetičkih proizvoda, hrane, prehrambenih aditiva i aroma, hrane za životinje i aditiva za tu hranu. Snabdevač je dužan da vodi evidenciju o hemikalijama koja sadrži podatke o identifikaciji, podatke o kupljenim hemikalijama, podatke o prodatim hemikalijama, kao i podatke o ukupnoj količini prodatih hemikalija potrošačima u toku kalendarske godine. Identifikacioni podaci obuhvataju: trgovačko ime hemikalije, naziv proizvođača i zemlju porekla, CAS broj (ako je primenljiv), EC broj (ako je primenljiv) i klasifikaciju hemikalije.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. januara 2012. godine.[:SR]Upravni odbor Agencije za hemikalije na sednici održanoj 21. marta 2011. godine, doneo je Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Sl.glasnik RS“, broj 64/2010 i 26/2011, dalje „Pravilnik“), a na osnovu člana 10. stav 4, člana 16. stav 6, člana 17. stav 2. i člana 30. stav 6. Zakona o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10). Ovim pravilnikom propisuju se način klasifikacije, pakovanja, obeležavanja i oglašavanja hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN, svojstva supstance za koju može da se upotrebi alternativni hemijski naziv, kao i sadržaj zahteva za upotrebu alternativnog hemijskog naziva. Poslednja verzija pravilnika stupila je na snagu 23.04.2011. godine.

Hemikalije (supstance i smeše) se klasifikuju u jednu ili više klasa opasnosti upoređivanjem podataka o svojstvima supstanci i smeša sa kriterijumima za klasifikaciju u određenu klasu opasnosti koji su dati u Prilogu 1 koji čini sastavni deo ovog pravilnika. Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik supstance dužan je da identifikuje relevantne dostupne podatke na osnovu kojih se može utvrditi da li supstanca predstavlja fizičku opasnost, opasnost po zdravlje ljudi ili opasnost po životnu sredinu u skladu sa kriterijumima datim u Prilogu 1. Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik smeše dužan je da identifikuje relevantne dostupne podatke o samoj smeši ili supstancama koje ona sadrži na osnovu kojih se može utvrditi da li smeša predstavlja fizičku opasnost, opasnost po zdravlje ljudi ili opasnost po životnu sredinu u skladu sa kriterijumima datim u Prilogu 1.

Na ambalaži supstance ili smeše klasifikovane kao opasne mora da se nalazi etiketa koja sadrži elemente obeležavanja utvrđene članom 17. ovog pravilnika i to: ime, adresu i broj telefona snabdevača; nominalnu količinu supstance ili smeše u pakovanju koje je namenjeno za opštu upotrebu, osim ako ova količina nije naznačena na drugom mestu na ambalaži; identifikator proizvoda; piktogram opasnosti; reč upozorenja; obaveštenja o opasnosti; obaveštenja o merama predostrožnosti i deo za dodatne informacije. Etiketa mora da bude napisana i na srpskom jeziku i mora da sadrži podatke koji omogućavaju identifikaciju supstance ili smeše.

Ambalaža opasne supstance ili smeše mora da ispunjava sledeće uslove: ambalaža mora da bude takva da sprečava izlivanje sadržaja, osim kada su propisani posebni bezbednosni uređaji; ambalaža i zatvarač moraju da budu izrađeni od materijala koji se ne može oštetiti sadržajem u njoj i koji ne podleže reakciji sa sadržajem pri kojoj nastaju opasna jedinjenja; ambalaža i zatvarač moraju da budu dovoljno čvrsti da mogu da podnesu pritiske i udarce prilikom rukovanja, a da pri tom ne dođe do otvaranja ambalaže; zamenljivi zatvarači na ambalaži moraju da budu takvi da se mogu otvarati i zatvarati više puta, a da sadržaj ne iscuri. Ambalaža opasne supstance ili smeše koja je namenjena za opštu upotrebu ne sme da ima oblik ili dizajn koji može da privuče pažnju dece ili da dovede potrošače u zabludu, niti da ima oblik ili dizajn sličan onom koji se koristi za hranu, hranu za životinje, lekove i medicinska sredstva ili kozmetičke proizvode.

Oglasna poruka za supstance klasifikovane kao opasne mora da ukaže na odgovarajuću klasu opasnosti ili kategoriju opasnosti. Oglasna poruka za smeše klasifikovane kao opasne ili smeše iz člana 25. stav 9. ovog pravilnika kojom se kupac poziva da kupi smešu bez mogućnosti neposrednog uvida u podatke na etiketi (kupovina na daljinu), mora da ukaže na opasnosti koje su navedene na etiketi i mora da bude u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita potrošača.

Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik dužan je da klasifikuje, a snabdevač da obeleži i upakuje supstance u skladu sa ovim pravilnikom od 1. oktobra 2011. godine, a smeše od 1. juna 2015. godine. Do 1. oktobra 2011. godine proizvođač, uvoznik i dalji korisnik može da klasifikuje supstance i smeše u skladu sa ovim pravilnikom ili Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda („Službeni glasnik RS“, br. 59/10 i 25/11), o kome će više reči biti u nastavku ovog obaveštenja. 

PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI, PAKOVANJU, OBELEŽAVANJU I OGLAŠAVANJU HEMIKALIJE I ODREĐENOG PROIZVODA

(„Sl.glasnik RS“, broj 59/2010 i 25/2011)

Upravni odbor Agencije za hemikalije na sednici održanoj 21. marta 2011. godine, doneo je Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda („Sl.glasnik RS“, broj 59/2010 i 25/2011, dalje „pravilnik“), a na osnovu člana 10. stav 4, člana 16. stav 6, člana 17. stav 2. i člana 30. stav 6. Zakona o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10). Ovim pravilnikom propisuju se način klasifikacije, pakovanja, obeležavanja i oglašavanja hemikalije i određenog proizvoda, svojstva supstance za koju može da se upotrebi alternativni hemijski naziv, kao i sadržaj zahteva za upotrebu alternativnog hemijskog naziva. Poslednja verzija pravilnika stupila je na snagu 20.04.2011. godine.

Hemikalije se klasifikuju u jednu ili više klasa opasnosti tako što se podaci o svojstvima hemikalije upoređuju sa kriterijumima za klasifikaciju u određenu klasu opasnosti koji su dati u Prilogu 1, koji čini sastavni deo ovog pravilnika.

U postupku klasifikacije hemikalije mogu se koristiti podaci dobijeni primenom metoda ispitivanja koje su uređene posebnim propisom o metodama ispitivanja opasnih svojstava hemikalija, podaci o proceni opasnosti smeše dobijeni primenom metoda izračunavanja datih u Prilogu 2, 3. i 4. koji čine sastavni deo ovog pravilnika, podaci dobijeni na osnovu dostupnih rezultata prethodnih ispitivanja, podaci u skladu sa uslovima koji su uređeni međunarodnim propisima o transportu opasnog tereta, podaci iz stručne literature ili podaci dobijeni iz praktičnog iskustva. Klasifikacija hemikalija se vrši na osnovu fizičkih i hemijskih svojstava, na osnovu svojstava koja utiču na život i zdravlje ljudi i na osnovu svojstava koja utiču na životnu sredinu.

Ambalaža opasne hemikalije mora da ispunjava sledeće uslove: ambalaža mora da bude takva da sprečava izlivanje sadržaja; ambalaža i zatvarač moraju da budu izrađeni od materijala koji se ne može oštetiti sadržajem u njoj i koji ne podleže reakciji sa sadržajem pri kojoj nastaju opasna jedinjenja; ambalaža i zatvarač moraju da budu dovoljno čvrsti da mogu da podnesu pritiske i udarce prilikom rukovanja; zamenljivi zatvarači na ambalaži moraju da budu takvi da se mogu otvarati i zatvarati više puta, a da sadržaj ne iscuri; ambalaža hemikalije namenjene za opštu upotrebu mora da ima zatvarač koji otežava otvaranje od strane dece; na ambalaži hemikalije namenjene za opštu upotrebu mora se nalaziti taktilno upozorenje na opasnost ako sadrži hemikalije koje su klasifikovane kao štetne, veoma lako zapaljive, lako zapaljive, veoma toksične, toksične ili korozivne, osim na ambalaži hemikalije u obliku aerosola koja je klasifikovana samo kao veoma lako zapaljiva ili lako zapaljiva; ambalaža ne sme da ima:

– oblik i slikovni prikaz takav da može da privuče pažnju, odnosno pobudi radoznalost kod dece ili da može da dovede korisnika u zabludu u pogledu korišćenja hemikalije,

– oblik, slikovni prikaz i oznake koje se uobičajeno upotrebljavaju za obeležavanje hrane, lekova, kozmetičkih proizvoda i hrane za životinje.

Članom 13. Pravilnika propisani su uslovi koje ambalaža opasne hemikalije mora da ispunjava.Sve klasifikovane supstance i smeše mogu se stavljati u promet samo ako su propisano obeležene. Pravilnikom, čl. 16. i 17. propisan je sadržaj etikete opasne supstance i opasne smeše.

Hemikalija koja ima bilo koje od opasnih svojstava po kojima se klasifikuje u bar jednu klasu opasnosti, može da se reklamira samo ako se u reklami skreće pažnja na njena opasna svojstva. Prilikom reklamiranja hemikalije zabranjeno je davati neistinite, netačne ili druge podatke koji mogu, na neposredan ili posredan način, da dovedu kupca u zabludu u pogledu načina korišćenja i namene hemikalije. Inspekcijski nadzor nad primenom odredaba ovog pravilnika vrši ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, preko inspektora za zaštitu životne sredine. Inspekcijski nadzor koji se odnosi na klasifikaciju, pakovanje i obeležavanje hemikalija i određenih proizvoda u maloprodaji, vrši ministarstvo nadležno za poslove trgovine preko tržišnih inspektora.

PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O HEMIKALIJAMA

(„Sl.glasnik RS“, broj 31/2011)

Upravni odbor Agencije za hemikalije na sednici održanoj 21. aprila 2011. godine, doneo je Pravilnik o načinu vođenja evidencije o hemikalijama („Sl.glasnik RS“, broj 31/2011, dalje „pravilnik“), a na osnovu člana 19. stav 5. Zakona o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10). Ovim pravilnikom propisuje se način na koji je proizvođač, uvoznik, distributer i dalji korisnik, a koji stavlja u promet hemikalije (dalje „snabdevač”), dužan da vodi evidenciju o hemikalijama. Stupio je na snagu 17.05.2011. godine.

Snabdevač je dužan da vodi evidenciju o svakoj hemikaliji bez obzira na količinu hemikalije koju je proizveo i stavio u promet, osim: biocidnih proizvoda, sredstava za zaštitu bilja, lekova i medicinskih sredstava, kozmetičkih proizvoda, hrane, prehrambenih aditiva i aroma, hrane za životinje i aditiva za tu hranu. Snabdevač je dužan da vodi evidenciju o hemikalijama koja sadrži podatke o identifikaciji, podatke o kupljenim hemikalijama, podatke o prodatim hemikalijama, kao i podatke o ukupnoj količini prodatih hemikalija potrošačima u toku kalendarske godine. Identifikacioni podaci obuhvataju: trgovačko ime hemikalije, naziv proizvođača i zemlju porekla, CAS broj (ako je primenljiv), EC broj (ako je primenljiv) i klasifikaciju hemikalije.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. januara 2012. godine. [:]

Podelite

Scroll