Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost

Objavljeno
03/03/2023
Objavljeno u
Bilteni

(„Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 7/2023 i 15/2023)

U Službenom glasniku Republike Srbije broj 7 od 31.01.2023. godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost (u daljem tekstu: „Pravilnik“), koji je stupio na snagu dana 01.02.2023. godine. Dodatno, izmene i dopune Pravilnika objavljene u Službenom glasniku Republike Srbije broj 15/2023 od 24.02.2023. godine, stupile su na snagu 01.03.2023. godine.

Izmenama i dopunama Pravilnika je pre svega izvršeno usklađivanje sa propisama o elektronskom fakturisanju, ali su ujedno donete i određene novine.

Najbitnija novina Pravilnika je svakako obaveza vršenja internog obračuna od strane poreskih dužnika za sve primljene usluge bez naknade (u poslovne ili neposlovne svrhe) od stranih lica koja nisu obveznici PDV-a u Republici Srbiji.

Shodno tome, poreski dužnik, odnosno primalac usluga na svaki promet usluga bez naknade tog lica obračunava PDV po propisanoj poreskoj stopi i plaća obračunati PDV u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015, 83/2015, 5/2016, 108/2016, 7/2017, 113/2017, 13/2018, 30/2018, 4/2019, 72/2019, 8/2020, 153/2020 i 138/2022; u daljem tekstu: „Zakon“).

Kada je reč o načinu utvrđivanja poreske osnovice kod prometa koji se vrši uz naknadu, Pravilnikom je bliže određen način određivanja tržišne vrednosti za potrebe utvrđivanja poreske osnovice na koju se obračunava PDV u vezi sa naknadama ili delu naknade koja se ne ostvaruju u novcu.

Dalje je propisano da obveznik PDV-a koji vrši promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, izdaje račun u kojem ne iskazuje podatke o iznosu osnovice, poreskoj stopi koja se primenjuje, iznosu PDV koji je obračunat na osnovicu i napomenu da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate. Međutim, obveznik PDV-a je dužan da unese i broj potvrde o poreskom oslobođenju Poreske uprave ako se poresko oslobođenje za taj promet ostvaruje na osnovu te potvrde.

Pravilnikom je sada regulisana i situacija u kojoj obveznik PDV-a izdaje račun za promet koji je delom oporeziv PDV-om, a delom oslobođen obaveze obračuna PDV. U navedenom slučaju za deo prometa koji je oporeziv PDV-om u računu treba iskazati poresku osnovicu za obračunavanje PDV i obračunati PDV, a za deo prometa koji je oslobođen PDV-a treba iskazati iznos naknade.

Izmene su predviđene i u delu koji se odnosi na situacije kada se posle izvršenog prometa dobara i usluga promeni naknada za taj promet. U tom slučaju obveznik PDV-a izdaje dokument o povećanju ili smanjenju naknade, odnosno dokument o povećanju ili smanjenju osnovice.

Takođe, ako posle avansnog plaćanja dođe do promene poreskog dužnika, obveznik PDV-a koji je izvršio taj promet izdaje račun u kojem iskazuje ukupan iznos osnovice, bez PDV, a primalac dobara, odnosno usluga, obračunava PDV za taj promet u skladu sa Zakonom. Obveznik PDV-a, odnosno lice koje je izvršilo promet usluga ili dobara ima pravo da stornira avansni račun, kao i da izvrši ispravku obračunatog PDV-a ako poseduje dokument primaoca kojim se potvrđuje da je izvršio ispravku odbitka prethodnog poreza, odnosno da PDV po avansnom računu nije koristio kao prethodni porez.

Izmene i dopune Pravilnika, objavljene u Službenom glasniku 15/2023, odnose se na izmenu člana 192. Pravilnika koji reguliše izdavanje računa za više pojedinačnih isporuka dobara ili usluga izvršenih jednom licu, a kojim je sada predviđena mogućnost da se  elektronska faktura za promet dobara, odnosno usluga za više pojedinačnih isporuka dobara ili usluga izvršenih jednom licu, može biti izdata posle poslednjeg dana poreskog perioda regulisanog stavovima 2 i 3 člana 192. Pravilnika, a najkasnije u roku od 15 dana od isteka navedenog roka, pri čemu se kao podatak o datumu prometa ma takvoj elektronskoj fakturi, navodi se poslednji dan poreskog perioda iz stava 2, odnosno poslednji dan kalendarskog meseca iz stava 3 člana 192. Pravilnika.

Preuzmite NEWSLETTER u PDF formatu klikom OVDE

Za sve dodatne konsultacije ili pravnu pomoć, možete se obratiti timu Tasić & Partneri putem maila na [email protected] ili putem telefona na +381116302233

 

Podelite

Scroll