Podzakonski propisi za primenu Zakona o elektronskom fakturisanju

Objavljeno
19/07/2021
Objavljeno u
Bilteni

Novi Zakon o elektronskom fakturisanju („Sl. glasnik RS“, br. 44/2021, u daljem tekstu: „Zakon“)  stupio je na snagu dana 07.05.2021. godine. Članom 22. Zakona predviđeno je da će se propisi za njegovo sprovođenje doneti u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu Zakona, koji su usvojeni i u primeni od 17.07.2021. godine.

  1. Uredba o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura i načinu obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku („Slglasnik RS“, br. 69/2021)

Navedenom Uredbom uređuju se uslovi i način čuvanja elektronskih faktura, uslovi i način stavljanja na uvid elektronskih faktura na osnovu zahteva nadležnog organa kao i način obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine fakture u papirnom obliku.

  1. Uredba o uslovima i načinu korišćenja sistema za upravljanje fakturama („Sl. glasnik RS“, br. 69/2021)

Ovom Uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja sistema za upravljanje fakturama. Sistem za upravljanje fakturama sadrži podatke o elektronskim fakturama kao i o poveriocima i dužnicima. Elektronske fakture izdate u okviru transakcija koje uključuju dužnika koji je subjekt javnog sektora koji ima više nivoa saglasnosti i koji ne poseduje svoj sistem ili deo sistema za upravljanje fakturama mogu da se primaju preko sistema za upravljanje fakturama koji predstavlja veb aplikaciju koju uspostavlja i kojom upravlja odgovarajuća služba Vlade.

  1. Pravilnik o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog fakturisanja („Sl. glasnik RS“, br. 69/2021)

Ovim Pravilnikom propisuju se minimalan sadržaj elektronske fakture neophodan za njeno procesuiranje kroz sistem elektronskih faktura, slučajevi u kojima pojedini elementi elektronske fakture mogu biti izostavljeni, slučajevi u kojima je predviđena obaveza iskazivanja dodatnih elemenata, forma i način dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, način i postupak elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i način primene standarda elektronskog fakturisanja (Srpski standard elektronskog fakturisanja, SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020).

  1. Pravilnik o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura ( glasnik RS“, br. 69/2021)

Ovim Pravilnikom uređeno je da pravno ili fizičko lice koje ostvaruje pristup sistemu elektronskih faktura kao izdavalac ili primalac elektronske fakture, mora biti prethodno registrovano za pristup sistemu. Registrovanje za pristup se vrši preko odgovarajuće veb aplikacije i moguće je samo za subjekte prometa koji poseduju PIB.

  1. Uredba o postupku i uslovima za davanje i oduzimanje saglasnosti za obavljanje poslova informacionog posrednika („Sl. glasnik RS“, br. 69/2021)

Saglasnost za obavljanje poslova informacionog posrednika može dobiti lice koje ispunjava uslove propisane ovom Uredbom a koju saglasnost daje Ministarstvo finansija. Nakon dobijanja saglasnosti za obavljanje poslova informacionog posrednika lice mora obezbediti osiguranje od rizika odgovornosti kao i javnu dostupnost opštih uslova pružanja usluga na svom veb sajtu. Ministarstvo finansija rešenjem može oduzeti saglasnost za obavljanje poslova informacionog posrednika, koje sadrži rok u kojem je neophodno obustaviti obavljanje poslova informacionog posrednika i to u slučajevima propisanim Uredbom.

Za sve dodatne konsultacije ili pravnu pomoć, možete se obratiti timu Tasić & Partneri putem maila na [email protected] ili putem telefona na +381116302233.

Preuzmite NEWSLETTER u PDF formatu klikom OVDE

Podelite

Scroll