Odluka o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji grada Beograda („Sl. list grada Beograda“, br.96/2014)

Objavljeno
17/08/2014
Objavljeno u
Bilteni

Skupština grada Beograda je na sednici održanoj 30. decembra 2014. godine, na osnovu člana 87. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 36/09, 72/09 i 43/11 – Odluka US) i člana 25. stav 1. tačka 13. i člana 31. Statuta grada Beograda („Službeni list grada Beograda“, br. 39/08, 6/10 i 23/13), donela Odluku o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji grada Beograda („Sl. list grada Beograda, br.96/2014, dalje: „Odluka“) koja je stupila na snagu 31.12.2014. godine i primenjuje se od 01.01.2015. godine.

Obveznici plaćanja naknade su imaoci prava svojine na nepokretnosti, odnosno zakupci ako se nepokretnost koristi po osnovu prava zakupa. Mesečna visina naknade koja se plaća po osnovu korišćenja nepokretnosti određuje se prema površini nepokretnosti i iznosi 2,64 dinara/m2 za korišćenje poslovnih zgrada i poslovnih prostorija za obavljanje poslovne delatnosti privrednih subjekata. Poslovne prostorije su sve prostorije u kojima se obavlja poslovna delatnost, uključujući i stanove u kojima se isključivo obavlja poslovna delatnost.

Visinu naknade utvrđuje Uprava javnih prihoda na osnovu prijave za utvrđivanje naknade i drugih podataka kojima raspolaže. Obveznik naknade dužan je da nadležnom odeljenju Uprave javnih prihoda podnese prijavu i prijavi svaku promenu koja je od uticaja na utvrđivanje naknade, u roku od 15 dana od dana početka korišćenja nepokretnosti, odnosno u roku od 15 dana od dana nastale promene.

Nadležno odeljenje Uprave javnih prihoda rešenjem utvrđuje godišnji iznos naknade koja se plaća u mesečnim iznosima do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Prelaznim i završnim odredbama Odluke predviđena je obaveza podnošenja prijave nadležnom odeljenju Uprave javnih prihoda, najkasnije do 31. januara 2015. godine.

Kaznenim odredbama Odluke predviđena je novčana kazna u iznosu od 50.000,00 do 250.000,00 dinara za prekršaj za pravno lice odnosno novčana kazna od 10.000,00 do 50.000,00 dinara za odgovorno lice u pravnom licu, ukoliko u propisanim rokovima ne podnese prijavu odnosno ne prijavi nastale promene, u skladu sa Odlukom.

Podelite

Scroll