Odluka o merilimima za utvrđivanje naknade za Uređivanje građevinskog zemljišta ( „Sl.glasnik RS“, br.60/2009, 6/2010 i 16/2010 )

Objavljeno
17/05/2010
Objavljeno u
Bilteni

Skupština Grada Beograda na sednici održanoj 17.05.2010. godine, na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009 i 81/2009 – ispr.), donela je Odluku o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (dalje „Odluka“), koja je objavljena u Službenom listu Grada Beograda broj 60/2009, 6/2010 i 16/2010, a koja je stupila na snagu 26.05.2010. godine.

Ovom odlukom uređuju se merila za utvrđivanje visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta i elementi za ugovaranje, za teritoriju grada Beograda (u daljem tekstu: grad), na osnovu kriterijuma utvrđenih Zakonom o planiranju i izgradnji.

Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta utvrđuje se na osnovu sledećih kriterijuma: stepena komunalne opremljenosti, godišnjih programa za uređivanje građevinskog zemljišta, urbanističke zone, namene i površine objekta.

Namena objekta – prostora za koji se utvrđuje naknada za uređivanje građevinskog zemljišta može biti: stanovanje, komercijalna delatnost, proizvodna delatnost i objekti ostale namene. Objekti – prostori koji nisu ovde navedeni, upodobiće se najsličnijoj navedenoj nameni.

Naknadu za uređivanje građevinskog zemljišta po ovoj odluci plaća investitor

Investitor koji ruši postojeći legalno izgrađen objekat i gradi novi na istoj lokaciji, u skladu sa planskim aktom, plaća naknadu za uređivanje građevinskog zemljišta za razliku u površini između objekta koji gradi i legalno izgrađenog objekta koji se ruši.

Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta plaća se jednokratno ili u ratama, u periodu do 36 meseci. U slučaju plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta jednokratno, uplatom u roku od 15 dana od dana obračuna, obveznik ima pravo na umanjenje naknade za 50% do 31. decembra 2010. godine, a posle 31. decembra 2010. godine za 30%. U slučaju plaćanja naknade u ratama, obveznik vrši plaćanje na sledeći način:

– prvu ratu u visini od 10% naknade u roku od 15 dana od dana obračuna, a preostali iznos naknade u jednakim mesečnim ili u kvartalnim ratama.

Investitor koji je Direkciji podneo uredan zahtev za obračun naknade za uređivanje građevinskog zemljišta pre stupanja na snagu ove odluke može regulisati svoje obaveze prema odredbama odluka koje su važile u vreme podnošenja urednog zahteva.

Podelite

Scroll