Odluka o bližim uslovima, sadržini i Načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja („sl.glasnik rs“, br.56/2011)

Objavljeno
27/04/2012
Objavljeno u
Bilteni

Na osnovu člana 47a stav 6. Zakona o platnom prometu („Službeni list SRJ“, br. 3/2002 i 5/2003 i „Službeni glasnik RS“, br. 43/2004, 62/2006 i 31/2011), Guverner Narodne banke Srbije doneo je Odluku o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja (dalje “Odluka”). Odluka je stupila na snagu 01.02.2012. godine.

Ovom Odlukom propisuju se bliži uslovi pod kojima i način na koji Narodna banka Srbije vodi Registar menica i ovlašćenja koje je dužnik dao svojoj banci i svom poveriocu, sadržina Registra, kao i način brisanja podataka iz Registra.

U Registru se evidentiraju menice po kojima su dužnici pravna lica i fizička lica koja obavljaju delatnost i koje su izdate u skladu sa zakonom kojim se uređuje menica, odnosno evidentiraju se ovlašćenja izdata u skladu sa odlukom kojom se propisuju opšta pravila za obavljanje direktnih zaduženja po osnovu ovlašćenja. Menice izdate do 31. maja 2004. godine i ovlašćenja izdata pre 1. aprila 2010. godine ne evidentiraju se u Registru, a mogu se izvršavati kroz prinudnu naplatu. Brisanje iz Registra vrši se na osnovu zahteva banke dužnika koja je isplatila menicu/ovlašćenje s računa dužnika, kao i kada poverilac zahtev za povlačenje menice/ovlašćenja podnese pre roka dospeća.

Podatke preuzete od banaka Narodna banka Srbije objavljuje na svojoj Internet stranici, i to narednog dana od dana dobijanja tih podataka. Kao datum i vreme registrovanja menice/ovlašćenja smatraju se datum i vreme kada su na Internet stranici Narodne banke Srbije objavljeni dobijeni podaci, čime se dužniku potvrđuje registracija menice/ovlašćenja.

Podelite

Scroll