Obaveze iz Zakona o rodnoj ravnopravnosti

Objavljeno
22/12/2023
Objavljeno u
Bilteni

Zakon o rodnoj ravnopravnosti („Sl. glasnik RS“, br. 52/2021, u daljem tekstu: „Zakon“) stupio je na snagu dana 01.06.2021. godine, a donet je u cilju ostvarivanja jednakih prava, odgovornosti i mogućnosti, ravnomernog učešća i uravnotežene zastupljenosti žena i muškaraca u svim oblastima društvenog života.

U cilju održavanja usaglašenosti sa Zakonom, podsećamo na ključne obaveze koje proizilaze iz aktuelnog propisa.

Zakonom se uređuju obaveze organa javne vlasti i poslodavaca da integrišu rodnu perspektivu u oblasti u kojoj deluju, pri čemu se pod ovim pojmovima podrazumeva sledeće:

  • organi javne vlasti jesu državni organi, organi autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, kao i javna preduzeća, ustanove, javne agencije i druge organizacije i lica kojima su zakonom poverena pojedina javna ovlašćenja, kao i pravno lice koje osniva ili finansira u celini, odnosno u pretežnom delu Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave;
  • poslodavac je domaće ili strano pravno i fizičko lice u javnom i privatnom sektoru, koje zapošljava, odnosno radno angažuje jedno ili više lica, odnosno lice koje u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave vrši prava i dužnosti poslodavca u ime Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave.
  1. PLAN I PROGRAM MERA ORGANA JAVNE VLASTI I POSLODAVCA

U skladu sa članom 16. Zakona, organi javne vlasti i poslodavci koji imaju više od 50 zaposlenih i radno angažovanih lica, dužni su da određuju i sprovode posebne mere, u okviru godišnjih planova ili programa rada, koji pored elemenata propisanih Zakonom, obavezno sadrže i deo koji se odnosi na ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti.

Organi javne vlasti i poslodavci čiji planovi ili programi nisu javno dostupni dužni su da o donošenju plana ili programa obaveste Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i dostave izvod iz plana/programa u delu koji se odnosi na ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti, najkasnije u roku od 15 dana od dana njihovog donošenja.

Organi javne vlasti i poslodavci čiji su planovi ili programi javno dostupni dužni su da Ministarstvu dostave obaveštenje o glasilu ili internet stranici na kojoj je plan ili program objavljen, u roku od 15 dana od dana donošenja.

Novčanom kaznom od 50.000 do 2.000.000 dinara kazniće se poslodavac ako u propisanim rokovima ne dostavi navedena obaveštenja.  Odgovorno lice u pravnom licu, kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara a novčano će se kazniti za isti prekršaj i organ javne vlasti.

  1. IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PLANA MERA

Podaci o realizaciji plana ili programa mera, u delu koji se odnosi na ostvarivanje rodne ravnopravnosti, sastavni su deo godišnjeg izveštaja o realizaciji godišnjeg plana ili programa koji usvajaju organi javne vlasti i organi poslodavca.

Organi javne vlasti i poslodavci čiji godišnji izveštaji o realizaciji plana ili programa nisu javno dostupni, dužni su da o usvajanju izveštaja o realizaciji godišnjeg plana ili programa obaveste Ministarstvo i dostave izvod iz godišnjeg izveštaja o realizaciji plana ili programa – deo koji se odnosi na ostvarivanje rodne ravnopravnosti, najkasnije u roku od 30 dana od dana njegovog usvajanja.

Organi javne vlasti i poslodavci čiji su izveštaji javno dostupni dužni su da Ministarstvu dostave obaveštenje o glasilu, odnosno internet stranici na kojoj je izveštaj objavljen, u roku od 30 dana od dana usvajanja.

Novčanom kaznom od 50.000 do 2.000.000 dinara kazniće se poslodavac ako u propisanim rokovima ne dostavi navedena obaveštenja.  Odgovorno lice u pravnom licu, kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara a novčano će se kazniti za isti prekršaj i organ javne vlasti.

  1. EVIDENTIRANJE PODATAKA

Radi praćenja i ostvarivanja rodne ravnopravnosti i izveštavanja o tome, organi javne vlasti i poslodavci, dužni su da evidentiraju podatke razvrstane po polu, koji podaci su propisani Zakonom.

Podaci se evidentiraju na posebnom obrascu, u koji se unosi i svaka promena tih podataka, u roku od osam radnih dana od dana kada je nastala promena.

Organi javne vlasti i poslodavci dužni su da evidentirane podatke daju na uvid nadležnoj inspekciji, kao i Ministarstvu na njegov zahtev, na način i u skladu sa zaštitom podataka o ličnosti.

Novčanom kaznom od 50.000 do 2.000.000 dinara kazniće se poslodavac koji ima svojstvo pravnog lica ako ne evidentira podatke.  Odgovorno lice u pravnom licu, kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara a novčano će se kazniti za isti prekršaj i organ javne vlasti.

  1. GODIŠNJI IZVEŠTAJ

Organi javne vlasti i poslodavci dužni su da sačinjavaju godišnje izveštaje o ostvarivanju rodne ravnopravnosti, koji, pored popunjenog obrasca iz prethodne tačke, sadrži ocenu stanja u pogledu ostvarene rodne ravnopravnosti.

Organi javne vlasti i poslodavci dužni su da dostave izveštaje Ministarstvu najkasnije do 15. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

Novčanom kaznom od 50.000 do 2.000.000 dinara kazniće se poslodavac koji ima svojstvo pravnog lica ako ne dostavi izveštaj u propisanom roku.  Odgovorno lice u pravnom licu, kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara a novčano će se kazniti za isti prekršaj i organ javne vlasti.

  1. DODATNE OBAVEZE ORGANA JAVNE VLASTI

Organi javne vlasti su obveznici donošenja plana upravljanja rizicima i dužni su da Ministarstvu dostave plan upravljanja rizicima i izveštaj o sprovođenju plana upravljanja rizicima, pod pretnjom prekršajne sankcije.

Organi javne vlasti koji imaju više od 50 zaposlenih i radno angažovanih lica, dužni su da iz reda svojih zaposlenih odrede lice zaduženo za rodnu ravnopravnost u skladu sa svojim aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, pod pretnjom prekršajne sankcije.

Preuzmite NEWSLETTER u PDF formatu klikom OVDE.

Za sve dodatne konsultacije ili pravnu pomoć, možete se obratiti timu Tasić & Partneri putem maila na [email protected] ili putem telefona na +381116302233.

 

Podelite

Scroll