Novine u raspoloživim podsticajima, uvedene novom Uredbom o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Sl. glasnik RS“, br.18/2018)

Objavljeno
11/04/2018
Objavljeno u
Bilteni

Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Sl. glasnik RS“, br. 18/2018, u daljem tekstu: „Uredba“), koja je na snazi od 17.03.2018. godine, a kojom se bliže uređuju kriterijumi, uslovi i način privlačenja direktnih investicija, kao i vođenje evidencije o odobrenim podsticajima i druga pitanja od značaja za privlačenje direktnih investicija.
Pored određenih terminoloških preciziranja, Uredba u članu 2. sada kod novozaposlenih pravi komparaciju u odnosu na najveći broj lica zaposlenih na određeno i neodređeno vreme tokom 12 meseci pre dana podnošenja prijave, a ne na ukupan broj zaposlenih na dan podnošenja prijave, kako je to bilo predviđeno prethodnim rešenjem. Takođe, usluge međunarodne trgovine sada obuhvataju i razvojno-proizvodne centre i istraživačko-razvojne centre, za razliku od prethodnog razvoja računarskih programa.

Sredstva za finansiranje investicionih projekata

Sredstva koja se mogu koristiti za finansiranje investicionih projekata više se ne ograničavaju samo na proizvodni sektor i sektor usluga međunarodne trgovine, već obuhvataju i sektor usluga hotelskog smeštaja na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj je utvrđeno područje banje, što je predviđeno članom 4. Uredbe.
Takođe, članom 4. propisano je da se sredstva za finansiranje investicionih projekata dodatnone mogu koristiti u sektoru softvera (osim ako nisu u svrhe međunarodne trgovine), logističke centre, ribarstvo i akvakulturu.
Lista privrednih društava koja su izuzeta od prava na dodelu sredstava je ostala ista, s tim što od izuzimanja više nisu zaštićena privredna društva u kojima Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ima učešće u vlasništvu, a precizirano je da se broj zaposlenih ne sme smanjiti više od 10% u periodu od 12 meseci u odnosu na prosečan broj zaposlenih u istom periodu. Pored toga, sporazumni raskid ugovora o dodeli podsticaja više nije negativno postavljen uslov u odnosu na pravo na dodelu sredstava.
Investicioni projekti
Jedna od važnijih novina je dodatno regulisanje investicionih projekta koji se odnose na ulaganja od posebnog značaja i kojima se realizuju investicioni projekti kod kojh se vrši zapošljavanje više od 100 novih zaposlenih, za koja se mogu dodeliti sredstva u skladu sa Uredbom.
Ova novina odnosi se na sredstva koja se dodeljuju za investicione projekte u:
1. proizvodnom sektoru a kod kojih su opravdani troškovi ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva najmanje 500.000 eura;
2. sektoru usluga međunarodne trgovinea kod kojih su opravdani troškovi ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva najmanje 150.000 eura;
3. sektoru poljoprivrede a kod kojih su opravdani troškovi ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva najmanje2.000.000 evra, ovde je uslov i da se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 25 novih zaposlenih na neodređeno vreme a povezanih sa investivionim prijektom i
4. investicione projekte u sektoru usluga hotelskog smeštaja u banjskim područjima čija je minimalna vrednost 2.000.000 evraa dodatni uslov je da se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 70 novih zaposlenih na neodređeno vreme a povezanih sa investivionim prijektom.
Članovima 16-21. Uredbe jasno i precizno su definisani kriterijumi za stručnu analizu investicionog projekta kao i bodovanje investicionog projekta i kriterijumi za bodovanje, pri čemu su kriterijumi za stručnu analizu investicionog projekta kojima se zapošljava do 100 novih zaposlenih:
1) iskustvo u obavljanju delatnosti;
2) ocena povrata investicije;
3) tehnološki nivo delatnosti – prilagođena EUROSTAT metodologija;
4) procenat visokoobrazovanog kadra;
5) opšti racio likvidnosti;
6) poslovni rezultat;
7) pokazatelj zaduženosti.
Investicionom projektu se po svakom od kriterijuma dodeljuje propisani broj bodova, tako da ukupan zbir svih bodova iznosi osam, prema:
– procentu planiranog zapošljavanja novih zaposlenih sa visokom stručnom spremom;
– oceni opšteg racia likvidnosti u periodu garantovanog ulaganja i zaposlenosti;
– poslovnom rezultatu investitora utvrđenom prema finansijskim izveštajima za dve poslovne godine pre podnošenja prijave;
– oceni pokazatelja zaduženosti investitora utvrđenom prema finansijskim izveštajima za dve poslovne godine pre podnošenja prijave;
– prema pripadnosti delatnosti koja je predmet projekta pretežnoj delatnosti investitora;
– na osnovu ocene uspešnosti investicionog projekta.
Takođe, propisano je da seocena tehnološkog nivoa delatnosti investicionog projekta vrši primenom EUROSTAT metodologije.
Prijava za dodelu sredstava
U pogledu dokumentacije koja se podnosi uz Obrasce prijave za dodelu sredstava podsticaja nije došlo do značajnih izmena, osim toga da sada nije potrebno podnositi pisanu izjavu da za realizaciju istog investicionog projekta, odnosno za iste opravdane troškove nije dodeljena državna pomoć iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, kao i da se traži odgovarajući izvod iz Centralnog registra osiguranja za svaki mesec u prethodnih 12 meseci.
Novina je uvedena i članom 33. Uredbe kojim je predviđeno da ako investicionom projektu koji zapošljava do 100 lica nije dodeljeno minimumdva boda prilikom stručne analize investicionog projekta, onda Razvojna agencija Srbije odbija prijavu i dostavlja odluku podnosiocu prijave, uz obrazloženje, u roku od 30 dana od dana prijema.
Uredbom su prestale da važe odredbe o oslobođenju od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme stranog ulagača, koje su bile predviđene Uredbom o uslovima i načinu privlačenju direktnih investicija iz 2016. godine. Pretpostavka su brojni problemi (i potencijalne zloupotrebe) sa kojim su se ove odredbe suočile u praksi.
Odluka o dodeli sredstava za ulaganja od posebnog značaja, i projekte kojima se zapošljava više od 100 novih zaposlenih donosi se bez javnog poziva, dok se dodela sredstava za ulaganja kojima se zapošljava do 100 novih zaposlenih vrši putem javnog poziva.

Javni poziv bi trebalo da bude objavljen do kraja aprila 2018. godine.

Podelite

Scroll