Legalizacija objekata

Objavljeno
11/01/2013
Objavljeno u
Bilteni

[:en]Dana 01.11.2013. godine stupio je na snagu Zakon o legalizaciji objekata (“Sl.glasnik RS”, br.95/2013, dalje “Zakon o legalizaciji”). Pored navedenog zakona, za pitanja legalizacije objekata relevantan je i Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole (“Sl.glasnik RS”, br.25/2013, dalje “Zakon o posebnim uslovima”).

Zakonom o posebnim uslovima uređuju se posebni uslovi za upis prava svojine na objektima koji su izgrađeni bez građevinske dozvole do 11. septembra 2009. godineodnosno koji se koriste bez upotrebne dozvole (bespravno izgrađeni objekti), kao i na građevinskom zemljištu na kojem je objekat izgrađen, odnosno na građevinskom zemljištu ispod objekta i to samo za sledeće objekte:

 • porodični stambeni objekti do 300 m2 neto korisne površine,
 • stanovi u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama do 200 m2 neto korisne površine,
 • poslovni prostor u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama do 100 m2, garaže do 30 m2,
 • vikend kuće (kuće za odmor) do 200 m2,
 • objekti za obavljanje zanatske delatnosti do 100 m2, pomoćni i ekonomski objekti.

Pored toga što je primena Zakona o posebnim uslovima ograničena samo na navedene objekte, ovaj zakon ne omogućava potpunu, već samo tzv. “katastarsku legalizaciju”, što znači da će svojina biti upisana, ali rešenje o upisu prava svojine u skladu sa ovim zakonom obavezno sadrži i obavezu o upisu zabeležbe u bazu podataka katastra nepokretnosti iz koje se izdaje list nepokretnosti, da je pravo svojine upisano na osnovu ovog zakona. Dakle, upis u katastar ne znači i dobijanje građevinske i upotrebne dozvole, pa će kod ovako upisanih objekata, ostati zabeležba da je upisano pravo svojine bez građevinske dozvole, što znači da će to biti dodatno plaćano.

Objekti, koji su predmet Zakona o posebnim uslovima, mogu se otuđiti samo pod uslovom da je plaćena naknada za uređenje građevinskog zemljišta. Naime, odredbom člana 11., Zakona o posebnim uslovima, propisano je da se ugovor kojim se otuđuje objekat može sudski overiti samo ako postoji potvrda jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji je objekat sagrađen, da je plaćena naknada za uređenje građevinskog zemljišta.

II S druge strane, Zakon o legalizaciji uređuje uslove, postupak i način legalizacije objekata, odnosno delova objekta izgrađenih bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju, uslove za izdavanje upotrebne dozvole, kao i druga pitanja od značaja za legalizaciju objekata. Legalizacija, u smislu ovog zakona, jeste naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole za objekat, odnosno deo objekta koji je izgrađen, odnosno rekonstruisan ili dograđen bez građevinske dozvole, odnosno koji se koristi bez upotrebne dozvole.

Postupak za legalizaciju u skladu sa Zakonom o legalizaciji je znatno komplikovaniji i skuplji od postupka upisa prava svojine, u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima.

Tako, prema članu 12., Zakona o legalizaciji, legalizacija objekta u smislu ovog zakona vrši se po zahtevu koji sadrži:

 1. geodetski snimak;
 2. projekat izvedenog objekta u tri primerka;
 3. dokaz o pravu korišćenja, svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno dokaz o pravu svojine na objektu;
 4. dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta;
 5. dokaz o uplati administrativne takse.

Članom 13., Zakona o legalizaciji, predviđen je sadržaj projekta izvedenog objekta, koji podrazumeva još niz dodatnih dokumenata.

Rok za obaveštavanje podnosioca zahteva je 30 dana, pisanim putem. Ako uz zahtev nisu podneti svi dokazi propisani ovim Zakonom, nadležni organ je dužan da u roku od 30 dana obavesti podnosioca zahteva i zatraži da se dokumentacija dopuni u roku koji ne može biti duži od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Ako nadležni organ utvrdi da postoji mogućnost legalizacije, obaveštava podnosioca zahteva da u roku od 30 dana od dana dostavljanja obaveštenja dostavi dokaz o podnošenju zahteva za uređivanje međusobnih odnosa sa organom, odnosno organizacijom koja uređuje građevinsko zemljište.

Rušenje objekata koji su izgrađeni, odnosno rekonstruisani ili dorađeni bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju do dana stupanja na snagu ovog Zakona, neće se izvršavati do pravnosnažno okončanog postupka legalizacije. Pravnosnažnim okončanjem postupka kojim se odbacuje ili odbija zahtev za legalizaciju, stiču se uslovi za rušenje objekta, odnosno njegovog dela.

Postupak legalizacije pokreće se po zahtevu vlasnika bespravno izgrađenog objekta, odnosno njegovog dela, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 30. januara 2014. godine.[:SR]Dana 01.11.2013. godine stupio je na snagu Zakon o legalizaciji objekata (“Sl.glasnik RS”, br.95/2013, dalje “Zakon o legalizaciji”). Pored navedenog zakona, za pitanja legalizacije objekata relevantan je i Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole (“Sl.glasnik RS”, br.25/2013, dalje “Zakon o posebnim uslovima”).

Zakonom o posebnim uslovima uređuju se posebni uslovi za upis prava svojine na objektima koji su izgrađeni bez građevinske dozvole do 11. septembra 2009. godineodnosno koji se koriste bez upotrebne dozvole (bespravno izgrađeni objekti), kao i na građevinskom zemljištu na kojem je objekat izgrađen, odnosno na građevinskom zemljištu ispod objekta i to samo za sledeće objekte:

 • porodični stambeni objekti do 300 m2 neto korisne površine,
 • stanovi u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama do 200 m2 neto korisne površine,
 • poslovni prostor u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama do 100 m2, garaže do 30 m2,
 • vikend kuće (kuće za odmor) do 200 m2,
 • objekti za obavljanje zanatske delatnosti do 100 m2, pomoćni i ekonomski objekti.

Pored toga što je primena Zakona o posebnim uslovima ograničena samo na navedene objekte, ovaj zakon ne omogućava potpunu, već samo tzv. “katastarsku legalizaciju”, što znači da će svojina biti upisana, ali rešenje o upisu prava svojine u skladu sa ovim zakonom obavezno sadrži i obavezu o upisu zabeležbe u bazu podataka katastra nepokretnosti iz koje se izdaje list nepokretnosti, da je pravo svojine upisano na osnovu ovog zakona. Dakle, upis u katastar ne znači i dobijanje građevinske i upotrebne dozvole, pa će kod ovako upisanih objekata, ostati zabeležba da je upisano pravo svojine bez građevinske dozvole, što znači da će to biti dodatno plaćano.

Objekti, koji su predmet Zakona o posebnim uslovima, mogu se otuđiti samo pod uslovom da je plaćena naknada za uređenje građevinskog zemljišta. Naime, odredbom člana 11., Zakona o posebnim uslovima, propisano je da se ugovor kojim se otuđuje objekat može sudski overiti samo ako postoji potvrda jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji je objekat sagrađen, da je plaćena naknada za uređenje građevinskog zemljišta.

II S druge strane, Zakon o legalizaciji uređuje uslove, postupak i način legalizacije objekata, odnosno delova objekta izgrađenih bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju, uslove za izdavanje upotrebne dozvole, kao i druga pitanja od značaja za legalizaciju objekata. Legalizacija, u smislu ovog zakona, jeste naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole za objekat, odnosno deo objekta koji je izgrađen, odnosno rekonstruisan ili dograđen bez građevinske dozvole, odnosno koji se koristi bez upotrebne dozvole.

Postupak za legalizaciju u skladu sa Zakonom o legalizaciji je znatno komplikovaniji i skuplji od postupka upisa prava svojine, u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima.

Tako, prema članu 12., Zakona o legalizaciji, legalizacija objekta u smislu ovog zakona vrši se po zahtevu koji sadrži:

 1. geodetski snimak;
 2. projekat izvedenog objekta u tri primerka;
 3. dokaz o pravu korišćenja, svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno dokaz o pravu svojine na objektu;
 4. dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta;
 5. dokaz o uplati administrativne takse.

Članom 13., Zakona o legalizaciji, predviđen je sadržaj projekta izvedenog objekta, koji podrazumeva još niz dodatnih dokumenata.

Rok za obaveštavanje podnosioca zahteva je 30 dana, pisanim putem. Ako uz zahtev nisu podneti svi dokazi propisani ovim Zakonom, nadležni organ je dužan da u roku od 30 dana obavesti podnosioca zahteva i zatraži da se dokumentacija dopuni u roku koji ne može biti duži od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Ako nadležni organ utvrdi da postoji mogućnost legalizacije, obaveštava podnosioca zahteva da u roku od 30 dana od dana dostavljanja obaveštenja dostavi dokaz o podnošenju zahteva za uređivanje međusobnih odnosa sa organom, odnosno organizacijom koja uređuje građevinsko zemljište.

Rušenje objekata koji su izgrađeni, odnosno rekonstruisani ili dorađeni bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju do dana stupanja na snagu ovog Zakona, neće se izvršavati do pravnosnažno okončanog postupka legalizacije. Pravnosnažnim okončanjem postupka kojim se odbacuje ili odbija zahtev za legalizaciju, stiču se uslovi za rušenje objekta, odnosno njegovog dela.

Postupak legalizacije pokreće se po zahtevu vlasnika bespravno izgrađenog objekta, odnosno njegovog dela, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 30. januara 2014. godine.[:]

Podelite

Scroll