Izmene i dopune zakona o ZJN i drugo

Objavljeno
21/01/2015
Objavljeno u
Bilteni

Narodna skupština Republike Srbije je na sednici Drugog vanrednog zasedanja u 2015. godini, održanoj 21.01.2015. godine, usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu, Zakona o prometu nepokretnosti, Zakona o nasleđivanju, Porodičnog zakona i Zakona o vanparničnom postupku, koji su objavljeni u Službenom glasniku br. 06/2015, a stupili na snagu i primenjuju se od 23.01.2015. godine.

Zakon o javnom beležništvu

Najznačajnija izmena Zakona o javnom beležništvu (dalje: „ZJB”) se odnosi na pravne poslove za koje se zahteva obavezna forma zapisa. Naime, za razliku od prethodnog zakonskog rešenja, sada je obavezna forma zapisa predviđena samo za: ugovore o raspolaganju nepokretnostima lica koja su poslovno nesposobna, sporazume o zakonskom izdržavanju i ugovore o hipoteci i založna izjava ako sadrže izričitu izjavu obvezanog lica da se na osnovu ugovora o hipoteci, odnosno založne izjave može neposredno sprovesti prinudno izvršenje, bilo sudskim bilo vansudskim putem.

Novine se odnose i na uvođenje solemnizacije koja se sada ogleda samo u potvrđivanju privatne ispravešto se vrši stavljanjem klauzule o potvrđivanju (solemnizaciona klauzula), kojom se potvrđuje da je privatna isprava pročitana strankama i da su stranke izjavile da sadržina isprave odgovara njihovoj pravoj volji i da su je svojeručno potpisale.

Postupak solemnizacije predviđen je za ugovore o prometu nepokretnosti, založne izjave ako ne sadrže izričitu izjavu obvezanog lica da se na osnovu ugovora o hipoteci, odnosno založne izjave može neposredno sprovesti prinudno izvršenje i ugovore na kojima se zasnivaju stvarne i lične službenosti.

ZJB sada izričito predviđa dužnost javnog beležnika da ispita uslove za preduzimanje pravnog posla kao i uslove dozvoljenosti pravnog posla. Novina je i da je sud dobio ovlašćenje da odlučuje o prigovoru protiv rešenja beležnika o odbijanju službene radnje – solemnizacije, što je ranije bilo u nadležnosti Komore javnih beležnika.

Zakon o prometu nepokretnosti

Izmene Zakona o prometu nepokretnosti propisuju da se ugovori o prometu nepokretnosti zaključuju u obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave, a radi usaglašavanja sa izmenama ZJB.

Izmenama Zakona o prometu nepokretnosti predviđena je obaveza javnog beležnika da upozori ugovornike ukoliko utvrdi da su u sudu već overeni potpisi na ugovoru o prometu iste nepokretnosti, da je kod javnog beležnika ili u sudu sačinjen javnobeležnički zapis o prometu iste nepokretnosti, odnosno da je kod javnog beležnika potvrđen (solemnizovan) ugovor o prometu iste nepokretnosti, a prodavac je isto lice, kao i kada utvrdi da je predmet ugovora objekat ili poseban deo zgrade za koji nije izdata upotrebna dozvola ili u pogledu koga je u toku postupak legalizacije, a ako se ugovornici protive unošenju upozorenja, javni beležnik odbija da preduzme traženu službenu radnju.

Novi Zakon o prometu nepokretnosti propisuje i obaveznu formu solemnizacije, u odnosu na izjavu o odricanju vlasnika nepokretnosti u korist Republike Srbije, a ona služi kao osnov za upis u javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima.

Zakon o nasleđivanju

Izmene Zakona o nasleđivanju prate izmene ZJB i uvode javnobeležničko zaveštanje koje sačinjava javni beležnik u obliku javnobeležnikog zapisa, kao i obavezu sačinjavanja ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života, ugovora o doživotnom izdržavanju i ugovora o prenosu naslednog dela u obliku javnobeležničke potvrđene (solemnizovane isprave), uz propisanu obavezu javnog beležnika da prilikom potvrđivanja ovih ugovora upozori ugovorače na posledice sačinjavanja ovih ugovora.

Porodični zakon

Izmenama Porodičnog zakona predviđena je obavezna forma javnobeležničkog zapisa za sporazume o zakonskom izdržavanju, kao i za sporazume:

  • o imovinskim odnosima između supružnika,
  • bračne ugovore i
  • o upravljanju i raspolaganju zajedničkom imovinom supružnika.

Izmenama Porodičnog zakona predviđeno je da se izjave o priznanju očinstva, mogu dati i pred javnim beležnikom, a ne samo pred matičarem, organom starateljstva ili sudom, kako je to bilo predviđeno ranije.

Zakon o vanparničnom postupku

 

Zakon o vanparničnom postupku (dalje: “ZVP”) je promenjen u delu koji reguliše mogućnost i zabranu poveravanja određenih poslova suda javnom beležniku u tom smislu što je sada precizirano da o celishodnosti poveravanja poslova u konkretnom slučaju odlučuje sud.

Promenjen je i sam postupak sačinjavanja isprave u delu u kom je predviđeno da sada javni beležnik samo proverava odnosno utvrđuje ništavost pravnog posla kao i njegovu smislenost i razumljivost, na šta je dužan da upozori stranke, odnosno da upozorenje unese u samu ispravu.

Podelite

Scroll