Izmene i dopune Zakona o postupku registracije i Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

Objavljeno
17/11/2021
Objavljeno u
Bilteni

Izmene i dopune Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre i Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

U Službenom glasniku Republike Srbije br. 105 od 08.11.2021. godine objavljene su izmene i dopune Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, kao i izmene i dopune Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, koje su stupile na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije odnosno 16.11.2021. godine sa odloženim rokovima primene pojedinih odredbi.

1. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: „Zakon o postupku registracije“)

Dopunama Zakona o postupku registracije najpre je predviđena mogućnost da se kao ovlašćeni podnosilac prijave za registraciju razrešenja lica ovlašćenog za zastupanje, ako istovremeno nije imenovano drugo lice ovlašćeno za zastupanje, može javiti i član društva.

Dalje, izmenama člana 9. Zakona o postupku registracije sada je propisano da se prijava za osnivanje privrednog društva podnosi Agenciji samo u elektronskoj formi dok je dopunjen član 15. tako što je precizirano da rok od 5 radnih dana u kojem registrator odlučuje o podnetoj prijavi počinje da teče narednog dana od dana pribavljanja podataka, odnosno dokumenata u slučaju da registrator pribavlja podatke i dokumenta po službenoj dužnosti.

Novine su unete i kod dostavljanja pismenog otpravka odluke registratora tako da je propisano da se korisnicima usluge elektronske uprave registrovanim u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava, dostava u cilju informisanja vrši isključivo u Jedinstveni elektronski sandučić.

Kada odluka registratora proizvodi pravno dejstvo od dana dostavljanja, urednost dostavljanja ocenjuje se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak, a ako je dostava izvršena u Jedinstveni elektronski sandučić, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Iako su izmene i dopune predviđene Zakonom o postupku registracije stupile na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odredba kojom je predviđeno obavezno osnivanje privrednog društva u elektronskoj formi, kao i odredaba koja se odnosi na dostavljanje u Jedinstveni elektronski sandučić korisnicima usluge elektronske uprave, primenjivaće se po isteku 18 meseci od dana stupanja na snagu Zakona odnosno od 16.05.2023. godine.

2. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika (u daljem tekstu: „Zakon o CESV“)

Izmenama i dopunama Zakona o CESV uveden je pojam ovlašćenog lica i odgovornog lica u registrovanom subjektu kojim se ima smatrati:

  • osnivač u postupku osnivanja registrovanog subjekta elektronskim putem;
  • lice koje je ovlašćeno za zastupanje u registrovanom subjektu u svim drugim slučajevima.

Ovlašćeno lice vršiće evidentiranje podataka u Centralnoj evidenciji i to posredno putem korisničke aplikacije za prijem elektronske prijave za osnivanje Registrovanih subjekata.

Dopunama Zakona o CESV unete su nove kaznene odredbe – prekršaj u slučaju osnivanja registrovanog subjekta elektronskim putem kojim je propisano da će se novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara kazniti za prekršaj registrovani subjekt – pravno lice, ako u postupku osnivanja registrovanog subjekta elektronskim putem u Centralnu evidenciju nije evidentirao tačne podatke o stvarnom vlasniku subjekta.

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara, za navedeni prekršaj kazniće se odgovorno lice u Registrovanom subjektu – pravnom licu.

Navedene izmene i dopune Zakona o CESV stupile su na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku, a primenjuju se po isteku 18 meseci od dana stupanja na snagu odnosno od 16.05.2023. godine.

Za sve dodatne konsultacije ili pravnu pomoć, možete se obratiti timu Tasić & Partneri putem maila na [email protected] ili putem telefona na +381116302233.

Preuzmite NEWSLETTER u PDF formatu klikom OVDE

Podelite

Scroll