Finansijski izveštaji mikro i drugih pravnih lica

Objavljeno
18/01/2014
Objavljeno u
Bilteni

Ministar finansija doneo je Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja i prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 118/2013, u daljem tekstu: „Pravilnik“) koji je stupio na snagu 07.01.2014. godine a primenjivaće se počev od sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu.

Pravilnikom se propisuje način priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica, koja ne primenjuju Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (u daljem tekstu: „MSFI“), odnosno Međunarodni standard finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (u daljem tekstu: „MSFI za MSP“), u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 62/13).

Mikro pravna lica na koja se Pravilnik primenjuje su ona pravna lica koja ne prelaze dva od sledećih kriterijuma:

  • prosečan broj zaposlenih 10;
  • poslovni prihod 700.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti;
  • prosečna vrednost poslovne imovine (izračunata kao aritmetička sredina vrednosti na početku i kraju poslovne godine) 350.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti, kao i preduzetnik, odnosno fizičko lice koje samostalno obavlja privrednu delatnost radi sticanja dobiti, a koji poslovne knjige vodi po sistemu dvojnog knjigovodstva, ako posebnim propisima nije drukčije određeno.

Pravilnik se takođe primenjuje i na pravno lice čije se poslovanje delom finansira iz javnih prihoda ili drugih namenskih izvora, a delom ili u celini po osnovu učlanjenja i koje se ne osniva radi sticanja dobiti (političke organizacije, sindikalne organizacije sa svojstvom pravnog lica, fondacije i zadužbine, udruženja, komore, crkve i verske zajednice, u delu obavljanja privredne ili druge delatnosti u skladu sa propisima kojima je uređeno obavljanje tih delatnosti, kao i druge organizacije organizovane po osnovu učlanjenja).

Odredbe Pravilnika ne primenjuju se na mikro i druga pravna lica koja su, u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu, odlučila da u kontinuitetu primenjuju MSFI za MSP.

Subjekti na koje se Pravilnik primenjuje imaju obavezu da priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima vrše u skladu sa zakonom, drugim propisom, Pravilnikom i svojim aktom o računovodstvenim politikama.

Pravilnikom je takođe predviđeno da će Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika („Službeni glasnik RS“, br. 106/06 i 111/06 – ispravka) prestati da važi 31. decembra 2014. godine.

Podelite

Scroll