Energetska efikasnost

Objavljeno
19/03/2014
Objavljeno u
Bilteni

Na osnovu odredaba Zakona o efikasnom korišćenju energije (“Sl. glasnik RS“, br. 25/2013) koji je stupio na snagu i počeo da se primenjuje od 23.03.2013.godine, odnosno 01.01.2014. godine (članovi 43. stav 1 tačke 1) i 3) i članova 57-62.), a radi regulisanja označavanja energetske efikasnosti uređaja, Ministar energetike, razvoja i zaštite životne sredine, doneo je set pravilnika koji se primenjuju od 01.03.2014. godine i to:

  1. Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti električnih pećnica (“Sl. glasnik RS“, br. 24/2014);
  2. Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti električnih sijalica i svetiljki (“Sl. glasnik RS“, br. 24/2014);
  3. Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti mašina za pranje sudova u domaćinstvu (“Sl. glasnik RS“, br. 24/2014);
  4. Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti mašina za pranje veša u domaćinstvu (“Sl. glasnik RS“, br. 24/2014);
  5. Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti rashladnih uređaja za domaćinstvo (“Sl. glasnik RS“, br. 17/2014);
  6. Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti televizora (“Sl. glasnik RS“, br. 24/2014) i
  7. Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti uređaja za klimatizaciju (“Sl. glasnik RS“, br. 24/2014), u daljem tekstu pojedinačno „Pravilnik“ i zajedno „Pravilnici“.

Navedenim Pravilnicima se, pre svega, bliže uređuju obaveze koje moraju ispuniti proizvođač, isporučilac i prodavac, a koje se odnose na izradu, označavanje, isticanje i dostavljanje tehničkih informacija o energetskoj efikasnosti uređaja.

Dalje, Pravilnicima se propisuje i sadržina oznaka i listova sa podacima koji variraju u zavisnosti od predmeta regulacije, ali se pretežno odnose na tehničke karakteristike uređaja koje se označavaju na propisan način.

Takođe, određeni su i podaci koje isporučilac mora obezbediti kupcu prilikom prodaje na daljinu, u situacijama kada se ne može očekivati od kupca da vidi izloženi predmet i samim tim se lično upozna sa podacima koji se navode na oznaci za određeni uređaj.

Sastavni deo svakog Pravilnika čine prilozi koji sadrže izgled i dizajn oznaka, klase energetske efikasnosti, klasifikacije i metode izračunavanja potrošnje, a sve sa ciljem što potpunijeg informisanja korisnika.

Prelaznim odredbama je predviđeno da će isporučioci odnosno prodavci obezbediti zahteve predviđene Pravilnicima u roku od tri meseca od dana početka primene Pravilnika, odnosno do 01.06.2014. godine.

Podelite

Scroll