Ekonomske mere Vlade Republike Srbije za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom koronavirusa

Objavljeno
14/04/2020
Objavljeno u
Bilteni

Vlada Republike Srbije na sednici od petka 10. aprila 2020. godine, donela više uredbi u vezi sa raznim vidovima pomoći privrednim subjektima, koje su objavljene u Službenom glasniku br. 54/2020 od 10.04.2020. godine (istog dana su i stupile na snagu) i to:

1. Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privrednom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19

Fiskalne pogodnosti i direktna davanja iz ove Uredbe mogu da koriste privredni subjekti u privatnom sektoru. Član 2 stav 1 tačka 1) Uredbe, propisuje da pojam privredni subjekt u privatnom sektoru podrazumeva sve privredne subjekte koji nisu obuhvaćeni Spiskom korisnika javnih sredstava utvrđenim u skladu sa Pravilnikom o spisku korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS”, broj 93/19), odnosno rezidentna pravna lica, rezidentni preduzetnici i ogranci i predstavništva stranih pravnih lica. Privredni subjekti u privatnom sektoru mogu da koriste fiskalne pogodnosti i direktna davanja propisana ovom Uredbom pod uslovom da počev od 15. marta 2020. godine pa do dana stupanja na snagu ove Uredbe nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u periodu od 15. marta 2020. godine pa do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Neke od pogodnosti koje donosi ova uredba su odlaganje dospelosti za plaćanje poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada do 04.01.2021. godine i akontacije poreza na dobit pravnih lica do predaje konačne poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za 2020. godinu. Pravo na odlaganje poreskih obaveza u skladu sa Uredbom nemaju banke, društva za osiguranje i društva za reosiguranje, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, davaoci finansijskog lizinga, kao i platne institucije novca.

Bespovratna novčana sredstva privrednim subjektima u skladu sa ovom Uredbom mogu da se koriste isključivo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima. Radi isplate direktnih davanja privrednom subjektu otvara se poseban namenski račun – isplata direktnih davanja – COVID-19 kod banke koja u momentu stupanja na snagu ove uredbe vodi tekući račun tog privrednog subjekta. Privredni subjekti koji u momentu stupanja na snagu ove uredbe imaju otvorene tekuće račune kod više banaka dužni su da najkasnije 25. aprila 2020. godine, putem elektronskih servisa Poreske uprave, dostave podatak o nazivu banke kod koje će biti otvoren poseban račun.

2. Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Radi obezbeđenja podrške privrednim subjektima za nabavku obrtnih sredstava i podrške za održavanje tekuće likvidnosti u cilju redovnog izmirivanja obaveze prema poslovnim partnerima, zaposlenima i državi, sredstva predviđena ovom Uredbom mogu da koriste preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja privredna društva koja su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu i koja obavljaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i poljoprivrednu delatnost. U odeljku IV Programa utvrđenog ovom Uredbom, koji definiše uslove korišćenja sredstava, propisano je da je uslov koji moraju da ispune podnosioci zahteva da nisu u teškoćama, odnosno da nad njima nije pokrenut stečajni postupak, da se nad njima ne sprovodi postupak za unapred pripremljeni plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz unapred pripremljenog plana reorganizacije (UPPR), da se nad njime ne sprovodi plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz plana reorganizacije, finansijsko restrukturiranje ili postupak likvidacije. Sredstva po ovom programu ne mogu se koristiti za organizovanje igara na sreću, lutrije i sl. delatnosti, zatim promet nafte i naftnih derivata i proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim.

Maksimalni iznos kredita za održavanje tekuće likvidnosti i nabavku obrtnih sredstava za jednog korisnika kredita sa povezanim licem može biti za preduzetnike i mikro pravna lica do 10.000.000,00 RSD, za mala pravna lica do 40.000.000,00 RSD, za srednja pravna lica do 120.000.000,00 RSD, a osnovni uslov je, kao i kod prethodne Uredbe, zadržavanje broja zaposlenih. Prijem zahteva vrši se dok se sredstva ne utroše, a najkasnije do 10. decembra 2020. godine.

3. Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći radi otklanjanja ozbiljnog poremećaja u privredi prouzrokovanog epidemijom zarazne bolesti COVID – 19

Ovom uredbom bliže se uređuju uslovi i kriterijumi usklađenosti državne pomoći radi otklanjanja ozbiljnog poremećaja u privredi prouzrokovanog epidemijom zarazne bolesti COVID –19 (državna pomoć za likvidnost učesnika na tržištu). Članom 2 stav 2 Uredbe propisano je da se državna pomoć za likvidnost učesnika na tržištu može dodeliti učesnicima na tržištu koji nisu bili u teškoćama u smislu člana 2. stav 1. tačka 5) Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl. glasnik RS”, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14) na dan 31. decembra 2019. godine.

Državna pomoć za likvidnost učesnika na tržištu se može dodeliti putem instrumenata kao što su državna pomoć za likvidnost učesnika na tržištu u obliku subvencije, otpisa duga, poreskih olakšica, državna pomoć za likvidnost učesnika na tržištu u obliku subvencionisanih kamatnih stopa za kredite, državna pomoć za likvidnost učesnika na tržištu u obliku garancija za kredite pod uslovima povoljnijih od tržišnih, državna pomoć za likvidnost učesnika na tržištu u obliku odlaganja plaćanja poreza i/ili doprinosa za socijalno osiguranje, državna pomoć za likvidnost učesnika na tržištu u obliku subvencija za plate zaposlenih radi izbegavanja otpuštanja tokom epidemije zarazne bolesti COVID – 19 i državna pomoć za likvidnost učesnika na tržištu u obliku kratkoročnog osiguranja izvoza.

4. Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći radi otklanjanja štetnih posledica prouzrokovanih epidemijom zarazne bolesti COVID – 19

Ovom Uredbom bliže se uređuju uslovi i kriterijumi usklađenosti državne pomoći radi otklanjanja štete prouzrokovane epidemijom zarazne bolesti COVID -19. Članom 3 Uredbe, u delu kriterijuma, definisano je da opravdani troškovi za dodelu državne pomoći za otklanjanje štete prouzrokovane epidemijom zarazne bolesti COVID – 19 predstavljaju stvarni gubitak nastao kao direktna posledica epidemije zarazne bolesti COVID – 19. Opravdani troškovi umanjuju se za iznos predujma davaoca državne pomoći, osiguranja poslovanja ili drugih naknada (po osnovu dobijenih arbitraža, sporova, postupaka i sl. u vezi sa epidemijom zarazne bolesti COVID – 19). Državna pomoć dodeljuje se najviše do iznosa kojim učesnik na tržištu pokriva opravdane troškove, odnosno do 100% opravdanih troškova.

Za sva dodatna pitanja i objašnjenja možete se obratiti timu Tasić&Partneri putem e-maila na [email protected]/newsite.[:]

Podelite

Scroll