Aktuelnosti iz oblasti finansija i poreza

Objavljeno
17/12/2020
Objavljeno u
Bilteni

Na Sedmoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne Skupštine Republike Srbije, održanoj 17. decembra 2020. godine, usvojen je set izmena i dopuna finansijskih zakona i to:

1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“ br. 24/2001, 80/2002…156/2020 – usklađeni din. iznosi, dalje: „ZPDG“);

2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“ br. 84/2004, 61/2005…153/2020, dalje: „ZDOSO“);

3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“ br. 84/2004, 86/2004-ispr…153/2020, dalje: „ZPDV“);

4. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“ br. 25/2001, 80/2002…153/2020, dalje: „ZPDPL“).

Navedeni zakoni su u primeni od 1. januara 2021. godine a usvojene izmene i dopune ZPDPL će se primenjivati na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze za 2021. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2021. godini.

Pre svega, najznačajnije izmene ZPDG tiču se produženja perioda primene postojećih olakšica za zapošljavanje novih lica koje se odnose na povraćaj dela plaćenog poreza po osnovu zarade u iznosu od 65 do 75 odsto, u zavisnosti od broja novozaposlenih i to do 31. decembra 2021. godine, te preciziranje odredbi u vezi sa olakšicama po osnovu zapošljavanja kvalifikovanog novozaposlenog lica.

Takođe, izmenama ZPDG je izvršeno povećanje neoporezivog iznosa zarade sa 16.300 dinara na 18.300 dinara mesečno.

Regulisano je oporezivanje prihoda po osnovu vlasništva (prihod od kapitala), kao i po osnovu prenosa prava vlasništva (kapitalni dobitak) na investicionim jedinicama alternativnog investicionog fonda a uređen je i poreski tretman prihoda koje fizičko lice ostvari prenosom digitalne imovine, odnosno uvedeno je oporezivanje prenosa digitalne imovine oporezivanjem kapitalnim dobitkom.

Uvedena je obaveza domaćeg pravnog lica da obračuna i plati porez po odbitku, u slučaju kada to domaće pravno lice vrši isplatu poslodavcu iz druge države po osnovu naknade troškova za rad lica koje je upućeno, odnosno poslato na rad kod domaćeg pravnog lica.

Dalje, dopunama ZPDG prošireno je poresko oslobođenje po osnovu dobitaka od igara na sreću. Naime, porez na dobitke od igara na sreću ne plaća se na ostvaren dobitak od posebnih igara na sreću uključujući i posebne igre na sreću kada se priređuju preko sredstava elektronske komunikacije, u smislu zakona kojim se uređuju igre na sreću.

Kada je u pitanju ZDOSO, najznačajnije izmene se tiču oslobođenja od obaveze plaćanja doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje na teret zaposlenog i na teret poslodavca, za zaradu isplaćenu zaključno sa 31.12.2022. godine, za poslodavca koji zasnuje radni odnos sa novozaposlenim licem (a koje su paralelno izvršene i u okviru ZPDG).

U tom smislu, produžen je period primene postojećih olakšica za zapošljavanje novih lica koje se odnose na povraćaj dela plaćenog poreza po osnovu zarade novozaposlenog lica od 65 do 75 odsto, u zavisnosti od broja novozaposlenih radnika i precizirana je kategorija poslodavca koji ima pravo na korišćenje olakšice po osnovu zapošljavanja kvalifikovanog novozaposlenog lica te se tako poslodavcem smatra pravno lice, preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik, predstavništvo, ogranak stranog pravnog lica i fizičko lice.

Najznačajnije izmene ZPDV ogledaju se u tome što se prvi put se izričito određuje forma računa i pored papirnih predviđa i izdavanje elektronskih računa. Naime, obveznik može da izda račun u papirnom, odnosno u elektronskom obliku ako postoji saglasnost primaoca da prihvata račun u elektronskom obliku, osim u slučaju obaveze izdavanja računa u elektronskom obliku u skladu sa zakonom kada saglasnost primaoca nije potrebna.

Bliže je uređeno šta se ne smatra sporednim prometom dobara i sporednim prometom usluga i u tom smislu izvršena je dopuna pravila kojima se uređuje sporedan promet.

Zatim, izmenama ZPDV uređeno da se otvoreni investicioni fond, odnosno alternativni investicioni fond, koji nema svojstvo pravnog lica, smatra poreskim obveznikom a uvedeno je i potpuno novo uređenje posebnog postupka oporezivanja prometa polovnih dobara, uključujući polovna motorna vozila, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta.

Propisano je da se PDV ne plaća u prometu novca i kapitala odnosno propisano je poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza kod prenosa virtuelnih valuta i zamene virtuelnih valuta za novčana sredstva u skladu sa zakonom kojim se uređuje digitalna imovina.

Uređen je postupak evidentiranja za obveznika koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 8.000.000 dinara u sistemu PDV-a a koji nije podneo evidencionu prijavu u zakonom propisanom roku tako što je propisano da se evidenciona prijava može podneti i posle tog roka, odnosno podneće je nadležni poreski organ po službenoj dužnosti a takođe su precizirana pravila o storniranju računa u kojima je pogrešno iskazan PDV.

ZPDPL nije pretrpeo značajne izmene, a usvojene izmene se pre svega odnose na usklađivanje sa novim propisima koji regulišu digitalnu imovinu i alternativne investicione fondove.

S tim u vezi, utvrđeno je da se kapitalni dobitak ostvaruje prodajom investicione jedinice investicionog fonda, u skladu sa propisima kojima se uređuju investicioni fondovi kao i prodajom digitalne imovine, osim ukoliko obveznik, u smislu zakona kojim se uređuje digitalna imovina, ima dozvolu za pružanje usluga povezanih sa digitalnom imovinom i koji je digitalnu imovinu nabavio isključivo radi dalje prodaje u okviru obavljanja usluga povezanih sa digitalnom imovinom u skladu sa tim zakonom.

Takođe, propisano je da kapitalni dobici ostvareni prodajom digitalne imovine ne ulaze u poresku osnovicu, ukoliko su novčana sredstva od te prodaje uložena u tom poreskom periodu u osnovni kapital rezidentnog obveznika, odnosno investicionog fonda osnovanog u skladu sa propisima kojima se uređuju investicioni fondovi, a čiji se centar poslovnih, odnosno investicionih aktivnosti nalazi na teritoriji Republike Srbije.

Zatim, izmenama ZPDPL precizirano je utvrđivanje nabavne vrednosti nepokretnosti koje su stečene pre 1. januara 2004. godine i određeno je da se prihod koji nerezidentno pravno lice ostvari po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, smatra dividendom koja će se oporezovati porezom po odbitku, ukoliko međunarodnim ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno kao i da se preostala neto vrednost imovine otvorenog investicionog fonda koja se raspodeljuje članovima smatra kapitalnim dobitkom.

Na kraju, precizirano je koja se lica smatraju novozaposlenim licima u smislu člana 50a ZPDPL tako što se istim ne smatraju se lica koja su, počev od poslednjeg dana poreskog perioda koji prethodi periodu ulaganja, bila zaposlena u, posredno ili neposredno, povezanom licu kao i lica koja nisu neposredno radno angažovana kod obveznika.

Za sve dodatne konslutacije ili pravnu pomoć, možete se obratiti timu Tasić i Partneri putem maila na [email protected] ili putem telefona na +381116302233.

Podelite

Scroll