Skip links

Privatne investicije i tržište kapitala

Savetujemo fondove koji ulažu privatni kapital u domaća privredna društva, pripremamo Due Diligence izveštaje, izrađujemo nacrte ugovora i pripremamo izlazne strategije.

Pružamo pravne usluge društvima za upravljanje investicionim fondovima i brokersko-dilerskim društvima i dajemo savete investitorima o sticanju akcija na berzanskom ili vanberzanskom tržištu u Srbiji i Crnoj Gori. Sa izmenama zakonske regulative, naš tim je spreman da pruži pravne usluge u vezi sa pripremom kompanije za izlazak na berzu, odnosno inicijalne javne ponude (IPO). T&P priprema i podnosi zahteve u vezi sa zaštitom konkurencije i odobrenjem sporazuma Komisiji za zaštitu konkurencije i zastupa klijente u navedenim postupcima. Naše usluge u oblasti antitrust i zašite konkurencije prilikom spajanja i preuzimanja uključuju savetovanje pre transakcije, kao i istrage nacionalnih i međunarodnih antitrust propisa, odluka i sudskih sporova.