Skip links

[:en]Regulation on the form and content of no smoking sign and a sign that smoking is allowed in certain area („Off. Gazette of RS“, no. 73/2010)[:SR]Pravilnik o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru („Sl. glasnik RS“, br. 73/2010)[:]

[:en]The Minister of health, on basis of Article 11, paragraph 3, Article 14 paragraph 5 and Article 23 paragraph 2 of the Law on protection of population from exposure to tobacco smoke („Off. Gazette of RS“, no. 30/10, hereinafter: the „Law“) , issued the Regulation on the form and content of the no smoking sign and the sign that smoking is allowed in a certain area („Off. Gazette of RS“, no. 73/2010, hereinafter „Regulation“), which entered into force on 20.10.2010.

This Regulation regulates the form and content of the no smoking sign (data and warnings which are entered in the no smoking sign) or characters that smoking is allowed in a certain area, as well as a way of highlighting those characters.

No smoking sign, with proper dimensions, content and color, stands out on all front doors of every closed working and public space, as well as in another area where smoking is prohibited, in accordance with the Law, as well as in visible places in working and public spaces, and within every single work and public space (office, cabinet, room, etc.).

A sign that smoking is allowed, with the proper dimensions, content and color, in accordance with the Law, stands out on the doorstep of every closed working and public space in which smoking is allowed, as well as on the front door of the room where smoking is allowed.

The Law envisages a penalty of 500,000.00 to 1,000,000.00 dinars for a legal entity that does not enforce the prohibition of smoking in enclosed public spaces in which smoking is prohibited under the conditions prescribed by this law.

Graphical representation of characters that smoking is prohibited or that smoking is allowed in a certain area are an integral part of this Regulation and they are in appendix.[:SR]Ministar zdravlja je, na osnovu člana 11 stav 3, člana 14 stav 5 i člana 23 stav 2 Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu („Sl. glasnik RS“, br. 30/10, u daljem tekstu: „Zakon“), doneo Pravilnik o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru… („Sl. glasnik RS“, br. 73/2010, u daljem tekstu: „Pravilnik“), koji je stupio na snagu dana 20.10.2010. godine.

Ovim Pravilnikom uređuje se oblik i sadržina znaka zabrane pušenja (podaci, kao i upozorenja koja se unose u znak zabrane pušenja), odnosno znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru, kao i način isticanja tih znakova.

Znak zabrane pušenja, odgovarajućih dimenzija, sadržine i boje, ističe se na svim ulaznim vratima svakog zatvorenog radnog i javnog prostora, kao i drugog prostora u kome je zabranjeno pušenje, u skladu sa Zakonom, kao i na vidnim mestima unutar radnih i javnih prostora, odnosno unutar svakog pojedinačnog radnog i javnog prostora (kancelarija, kabinet, soba i dr.).

Znak da je pušenje dozvoljeno, odgovarajućih dimenzija, sadržine i boje, u skladu sa Zakonom, ističe se na ulaznim vratima svakog zatvorenog radnog i javnog prostora u kome je pušenje dozvoljeno, kao i na ulaznim vratima prostorije u kojoj je pušenje dozvoljeno.

Zakonom je predviđena kazna od 500.000,00 do 1.000.000,00 dinara za pravno lice koje ne sprovede zabranu pušenja u zatvorenom javnom prostoru u kome je pušenje zabranjeno, pod uslovima propisanim ovim Zakonom.

Grafički prikazi znakova da je pušenje zabranjeno odnosno da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru sastavni su deo ovog Pravilnika i nalaze se u prilogu.[:]

Leave a comment