Bilteni

Programi finansijske podrške malim i srednjim preduzećima

Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 21.01.2021. godine, usvojila je četiri uredbe sa programima finansijske podrške Ministarstva privrede malim i srednjim preduzećima objavljene u „Službenom glasniku RS“, br. 5/21, a za koje je izdvojeno ukupno dve milijarde dinara: Uredba o utvrđivanju programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2021. godini - ovim programom obezbeđeno je 1,55 milijradi dinara izdvojeno je za nabavku opreme, od čega bespovratni deo može činiti 25 % sredstava, 70% se dobija od banke

Podzakonski akti za primenu Zakona o fiskalizaciji

Novi Zakon o fiskalizaciji (“Sl. glasnik RS” br. 153/2020, u daljem tekstu: “Zakon”) stupio je na snagu 29.12.2020. godine, a njegova primena će početi od 01.01.2022. godine. Članom 21. Zakona predviđeno je da će se propisi za njegovo sprovođenje doneti u roku od devet meseci od dana stupanja na snagu Zakona pa u skladu sa navedenim u nastavku dostavljamo kratak pregled podzakonskih propisa odnosno pravilnika koji su do sada doneti od strane Ministarstva finansija: Pravilnik o vrstama fiskalnih računa, tipovima

Aktuelnosti iz oblasti finansija i poreza

Na Sedmoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne Skupštine Republike Srbije, održanoj 17. decembra 2020. godine, usvojen je set izmena i dopuna finansijskih zakona i to: 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“ br. 24/2001, 80/2002…156/2020 – usklađeni din. iznosi, dalje: „ZPDG“); 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“ br. 84/2004, 61/2005…153/2020, dalje: „ZDOSO“); 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“ br. 84/2004, 86/2004-ispr…153/2020, dalje: „ZPDV“); 4. Zakona o porezu na

Zakon o digitalnoj imovini

Narodna skupština Republike Srbije je na Sedmoj sednici Drugog redovnog zasedanja, 17. decembra 2020. godine, usvojila Zakon o digitalnoj imovini ("Sl. glasnik RS", br. 153/2020, u daljem tekstu “Zakon”). Zakon je stupio na snagu 29. decembra 2020. godine, a primenjivaće se po isteku šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu, dakle od 30. juna 2021. godine. Donošenjem Zakona Srbija se svrstala u krug retkih država koje su zakonski regulisale oblast digitalne imovine. Na nivou Evropske Unije još uvek ne

Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja („Sl. glasnik RS“ br. 31/2020) i Kodeks ponašanja u poslovnim subjektima tokom vanrednih okolnosti izazvanih epidemijom „koronavirusa“

1. Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja („Sl. Glasnik RS“ br. 31/2020) Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 98/2006), dana 16.03.2020. godine, Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donela je Uredbu o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja („Sl. Glasnik RS“ br. 31/2020, dalje: ,,Uredba“) koja je stupila na snagu istog dana. Uredbom je najpre propisano da je za vreme vanrednog stanja poslodavac dužan da omogući zaposlenima obavljanje poslova van

Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći kroz dokapitalizaciju učesnika na tržištu radi otklanjanja poremećaja u privredi prouzrokovanih epidemijom zarazne bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 126/2020)

Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći kroz dokapitalizaciju učesnika na tržištu radi otklanjanja poremećaja u privredi prouzrokovanih epidemijom zarazne bolesti COVID-19 (“Sl. glasnik RS“, br. 126/2020, u daljem tekstu: “Uredba”), kojom se bliže uređuju uslovi i kriterijumi usklađenosti državne pomoći kroz dokapitalizaciju učesnika na tržištu koji se suočavaju sa finansijskim poteškoćama zbog epidemije COVID-19, uz izuzetak učesnika na tržištu finansijskih usluga. Uredbom je propisano da se državna pomoć kroz dokapitalizaciju može dodeliti uz

Zakon o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 („Sl. glasnik RS“, br. 153/2020)

Narodna skupština Republike Srbije je na Sedmoj sednici Drugog redovnog zasedanja, 17. decembra 2020. godine, usvojila Zakon o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koji stupa na snagu 29. decembra 2020. godine Ovim zakonom se produžava rok za odobravanje kredita preduzećima osiguranih garancijom Republike Srbije za šest meseci, odnosno do polovine 2021. godine, a ucilju nastavka podrške privredi i povećanja likvidnosti privrednih subjekata. Uredbom o utvrđivanju garantne šeme kao mera

Zakon o fiskalizaciji („Sl. glasnik RS“, br. 153/2020)

Narodna skupština Republike Srbije je na Sedmoj sednici Drugog redovnog zasedanja, 17. decembra 2020. godine, usvojila novi Zakon o fiskalizaciji („Sl. glasnik RS“, br. 153/2020, u daljem tekstu “Zakon”). Zakon je stupio na snagu 29. decembra 2020. godine, a primenjivaće se od 01. januara 2022. godine. Ovim Zakonom uređuje se predmet fiskalizacije, postupak fiskalizacije preko elektronskog fiskalnog uređaja, sadržaj fiskalnog računa, određuju se obveznici fiskalizacije i uređuju druga pitanja od značaja u ovoj oblasti. Novi Zakon bi trebalo da dovede

Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 6/2020)

Novi Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 6/2020, u daljem tekstu “Zakon”), stupio je na snagu 01. februara 2020. godine, a počinje sa primenom od 02. februara 2021. godine. Cilj Zakona je stvaranje novog zakonskog okvira kojim se obezbeđuje zaštita arhivske građe bez obzira na oblik u kome nastaje i gde se nalazi, kao i svojevrsno zaokruživanje pravne regulative koja se odnosi na arhivsku građu nastalu u elektronskom obliku na način kojim se garantuje očuvanje

Ekonomske mere Vlade Republike Srbije za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom koronavirusa

Vlada Republike Srbije na sednici od petka 10. aprila 2020. godine, donela više uredbi u vezi sa raznim vidovima pomoći privrednim subjektima, koje su objavljene u Službenom glasniku br. 54/2020 od 10.04.2020. godine (istog dana su i stupile na snagu) i to: 1. Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privrednom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 Fiskalne pogodnosti i direktna davanja iz ove Uredbe mogu da koriste privredni

Mogućnost obavljanja elektronske trgovine

S obzirom na to da je oblast elektronske trgovine u konstantnom porastu, kako u pogledu broja učesnika na tržištu, tako i u pogledu propisa koji uređuju ovu oblast, naročito sada kada su zbog problema širenja zaraze „COVID-19“ virusom, doneti određeni propisi kojima se ograničava/zabranjuje kretanje licima na teritoriji Republike Srbije, zbog čega su se brojni privredni subjekti odlučili da organizuju svoje poslovnja na daljinu – posredstvom interneta, u nastaku su izložene mogućnosti i zakonski okvir koji je potrebno ispoštovati ukoliko

Preporuke Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije u vezi prava i obaveza radnika i poslodavaca u toku vanrednog stanja

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (dalje: „Ministarstvo“) objavilo je detaljno objašnjenje u vezi sa pravima i obavezama zaposlenih i poslodavaca tokom vanrednog stanja izazvan koronavirusom u Republici Srbiji. Organizacija rada od kuće Zaposleni koji, u skladu sa Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje, dalje: ,,Zakon o radu“) i Uredbom o organizovanju rada poslodavca za vreme vanrednog stanja („Sl. glasnik RS“, br.