Bilteni

Zakon o Zaštitniku građana i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

(„Sl. glasnik RS“ br.109/2021) U Službenom glasniku Republike Srbije broj 105 od 08.11.2021. godine objavljen je novi Zakon o Zaštitniku građana, kao i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koji su stupili na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije odnosno 16.11.2021. godine. 1. Zakon o zaštitniku građana Novi Zakon o Zaštitniku građana donosi više značajnih novina, a jedna od njih je produženje mandata Zaštitnika građana. Naime, mandat je

Zakon o zaštiti potrošača

Narodna skupština Republike Srbije je na sednici Jedanaestog vanrednog zasedanja, 09. septembra 2021. godine, usvojila Zakon o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 88/2021, u daljem tekstu “Zakon”). Zakon je stupio na snagu 19. septembra 2021. godine, a primenjivaće se po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu, odnosno od 20. decembra 2021. godine, osim odredaba čl. 149. do 169. (vansudski način rešavanja potrošačkih sporova), koje se primenjuju po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu Zakona, odnosno

Program finansijske podrške obveznicima fiskalizacije i izmene i dopune Zakona o fiskalizaciji

U Službenom glasniku RS broj 95 od 01.10.2021. godine objavljena je Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija (u daljem tekstu: „Uredba“), koju je donela Vlada Republike Srbije. Pravo na korišćenje finansijske podrške, u skladu sa Uredbom, imaju obveznici fiskalizacije osnovani i upisani kod nadležnog registra zaključno sa 29. oktobrom 2021. godine po osnovu poslovnih prostora i poslovnih prostorija za koje je Poreska uprava dodelila jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

U Službenom glasniku Republike Srbije br. 96 od 08.10.2021. godine objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u daljem tekstu: „ZPPPA“) koji će stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku. Najznačajnije izmene i dopune ZPPPA odnose se na pre svega na poresku prijavu o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Obrazac PP–ODO) koju, kako je propisano, po službenoj dužnosti podnosi Poreska uprava kada

Obračun potraživanja i obaveza između kupaca-proizvođača i snabdevača

Uredba o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupaca-proizvođača i snabdevača („Sl. glasnik RS“, br. 83/2021) Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 26.08.2021. godine usvojila je Uredbu kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupaca-proizvođača i snabdevača („Sl. glasnik RS“, br. 83/2021 u daljem tekstu: “Uredba”), kojom se bliže uređuje način na koji krajnji kupci mogu postati kupci-proizvođači i uslovi i kriterijum po kojima isti mogu da prodaju električnu energiju koju će proizvoditi putem ugrađenih

Zakon o utvrđivanju finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Dana 29.07.2021. godine stupio je na snagu Zakon o utvrđivanju finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Sl. glasnik RS“, br. 76/2021, u daljem tekstu: „Zakon“). Ovim Zakonom se uređuje dodela kreditnih sredstava privrednim subjektima koji su Fondu za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: „Fond“) podneli zahteve za kredit do 10. decembra 2020. godine u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za

Podzakonski propisi za primenu Zakona o elektronskom fakturisanju

Novi Zakon o elektronskom fakturisanju („Sl. glasnik RS“, br. 44/2021, u daljem tekstu: „Zakon“)  stupio je na snagu dana 07.05.2021. godine. Članom 22. Zakona predviđeno je da će se propisi za njegovo sprovođenje doneti u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu Zakona, koji su usvojeni i u primeni od 17.07.2021. godine. Uredba o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura i načinu obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku („Sl. glasnik RS“,

Unapređenje i konkretizovanje pravnog okvira držanja, trgovanja, prenosa i investiranja digitalne imovine

Narodna banka Srbije (u daljem tekstu: „NBS“) je u okviru Službenog glasnika br. 49/2021 donela niz odluka kojima je značajno precizirala uslove koji se odnose na načine držanja, trgovanja, prenosa i investiranja digitalne imovine, kao i delatnost lica koja bi htela da se bave digitalnom imovinom u vidu privrednih društava povezanih sa digitalnom imovinom. Sve navedene odluke stupaju na snagu 22.05.2021. godine, a njihova primena počinje 29.06.2021. godine. Odluka o bližim uslovima i načinu vođenja evidencije imalaca virtualnih valuta –

Zakon o rodnoj ravnopravnosti

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti („Sl. glasnik RS“, br. 52/2021, u daljem tekstu: „Zakon“) koji je stupio na snagu 01.06.2021. godine. Zakonom se uređuju pojam, značenje i mere politike za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti i druga pitanja od značaja u ovoj oblasti i utvrđuje se obaveza organa javne vlasti, poslodavaca i drugih socijalnih partnera da integrišu rodnu perspektivu u oblasti u kojoj deluju. Rodna ravnopravnost podrazumeva jednaka prava, odgovornosti i mogućnosti, ravnomerno učešće

Zakon o utvrđivanju finansijske podrske privrednim subjektima

Dnansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Sl. glasnik RS“, br. 76/2021, u daljem tekstu: „Zakon“). Ovim Zakonom se uređuje dodela kreditnih sredstava privrednim subjektima koji su Fondu za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: „Fond“) podneli zahteve za kredit do 10. decembra 2020. godine u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled

Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i dopuna Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

U Službenom glasniku Republike Srbije broj 44 od 29.04.2021. godine objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (u daljem tekstu: „Zakon o izmenama i dopunama ZPDG“) kao i Zakon o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: „Zakon o dopuni ZDOSO“). Zakonom o izmenama i dopunama ZPDG uređena je visina normiranih troškova po osnovu prihoda od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršen rad na koje se porez

Zakon o elektronskom fakturisanju

Narodna skupština Republike Srbije je na Devetoj sednici Prvog redovnog zasedanja, 28. aprila 2021. godine, usvojila Zakon o elektronskom fakturisanju ("Sl. glasnik RS", br. 44/2021, u daljem tekstu “Zakon”). Zakon je stupio na snagu 7. maja 2021. godine, a podzakonski akti predviđeni Zakonom biće doneti u roku od šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu, dakle do 7. novembra 2021. godine. Zakonom se uređuju izdavanje, slanje, prijem, obrada, čuvanje, sadržina i elementi elektronskih faktura, u transakcijama između subjekata javnog