Bilteni

Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dobit preduzeća ( „Sl.glasnik RS“ br. 18/10)

Narodna Skupština Republike Srbije je dana 23.03.2010. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (dalje „Zakon“), koji je stupio na snagu 31.03.2010. godine. Imajući u vidu da je Zakon o porezu na dobit preduzeća („Sl.glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003 i 84/2004 ) poslednji put menjan u drugoj polovini 2004. godine, bilo je neophodno izvršiti usaglašavanje ovog zakona sa zakonima           (o privrednim društvima, računovodstvu i reviziji, bankama i dr.) donetim

Zakon o izmenama i dopunama zakona o parničnom postupku (Sl.Glasnik RS“, br.125/2004 i 111/2009)

Narodna Skupština Republike Srbije je dana 29.decembra 2009.godine proglasila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (dalje:„ZPP“). Najzačajnija novina je promena vrednosti predmeta spora, tako što sudija pojedinac sudi sporove o imovinskopravnim zahtevima ako vrednost predmeta spora ne prelazi dinarsku protivvrednost od 50.000 EUR (ranije 3.000.000,00 dinara) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja tužbe. Sporovi male vrednosti su definisani kao oni koji ne prelaze 3.000 EUR (ranije 100.000,00 dinara), dok su u

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji I zapošljavanju osoba sa invaliditetom ( „Službeni glasnik RS“, br.36/2009)

Narodna Skupština Republike Srbije je na četvrtoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2009.godini donela Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (dalje: „Zakon“). Zakon je stupio na snagu 23.05.2009.godine. Prema Zakonu utvrđena je obaveza za poslodavce, da od 24.maja 2010.godine, a koji imaju od 20 do 49 zaposlenih prime u radni odnos jednu osobu sa invaliditetom. Privredna društva koja imaju 50 i više zaposlenih moraće da prime u radni odnos 2 osobe sa invaliditetom, a na svakih narednih

Zakon o uređenju sudova („Sl.Glasnik RS“, br.116/2008 i 104/2009)

Narodna Skupština Republike Srbije je dana 16.12.2008.godine usvojila Zakon o uređenju sudova, kao i izmene navedenog zakona dana 11.12.2009.godine (dalje: „ZOS“) čija primena počinje od 01.01.2010.godine. Navedenim ZOS-om je zaokružena nova sistematizacija sudova i propisana je njihova nadležnost. Novu strukturu sudske vlasti u Srbiji čine sudovi opšte i posebne nadležnosti. Sudovi opšte nadležnosti su osnovni sudovi, viši sudovi, apelacioni sudovi i Viši kasacioni sud. Sudovi posebne nadležnosti su privredni sudovi, Privredni apelacioni sud, prekršajni sudovi, Viši prekršajni sud i Upravni

Zakon o uređenju sudova (Sl.Glasnik RS“; br.116/2008 i 104/2009)

Narodna Skupština Republike Srbije je dana 16.12.2008.godine usvojila Zakon o uređenju sudova, kao i izmene navedenog zakona dana 11.12.2009.godine (dalje: „ZOS“) čija primena počinje od 01.01.2010.godine. Navedenim ZOS-om je zaokružena nova sistematizacija sudova i propisana njihova nadležnost. Novu strukturu sudske vlasti u Srbiji čine sudovi opšte i posebne nadležnosti. Sudovi opšte nadležnosti su osnovni sudovi, viši sudovi, apelacionai sudovi i Viši kasacioni sud. Sudovi posebne nadležnosti su privredni sudovi, Privredni apelacioni sud, prekršajni sudovi, Viši prekršajni sud i Upravni sud.

Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu (“Službeni Glasnik RS”, br.36/2009)

Narodna Skupština Republike Srbije je na Četvrtoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2009.godini, dana 12.maja 2009.godine donela Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu (dalje: „Zakon“) koji je stupio na snagu 23.maja 2009.godine, s tim što je tema aktuelizovana nastupanjem određenih rokova primene Zakona. Odredbe Zakona se odnose na uvezenu ambalažu, ambalažu koja se proizvodi, odnosno stavlja u promet i sav ambalažni otpad koji je nastao obavljanjem privrednih aktivnosti na teritoriji Republike Srbije. Ovim Zakonom se želi postići svrha očuvanja prirodnih

Zakon o elektronskoj trgovini („Službeni Glasnik Republike Srbije“, br.41/2009)

Narodna Skupština Republike Srbije je na Šestoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2009.godini, 29. maja 2009.godine donela Zakon o elektronskoj trgovini (dalje: „Zakon“). Zakon je stupio je na snagu 10.06.2009.godine, kojim se po prvi put reguliše materija elektronskog trgovanja. Zakonom se uređuju uslovi i način pružanja usluga informacionog društva. Usluga informacionog društva je usluga koja se pruža na daljinu uz naknadu putem elektronske opreme za obradu podataka i njihovo skladištenje na lični zahtev korisnika usluga a posebno prodaja robe i

Zakon o planiranju i izgradnji („Sl.Glasnik RS“, br.72/2009 i 81/2009- ispr.)

Narodna Skupština Republike Srbije je na sednici 31.08.2009.godine donela Zakon o planiranju i izgradnji (u daljem tekstu: „Zakon“). Zakon je objavljen u Službenom Glasniku Republike Srbije, br.72/2009 dana 03.09.2009.godine i stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 11.09.2009.godine. Novina, koju pruža Zakon u odnosu na prethodni Zakon o planiranju i izgradnji je uvođenje Prostornog plana Republike Srbije i obrazovanje Centralnog registra planskih dokumenata za teritoriju Republike Srbije. Prostorno i urbanističko planiranje je olakšano smanjivanjem broja obaveznih planskih

Zakon o izmenama i dopunama zakona o parničnom postupku (Sl.Glasnik RS“, br.125/2004 i 111/2009)

Narodna skupština Republike Srbije je dana 29.decembra 2009.godine proglasila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (dalje:„ZPP“). Najzačajnija novina je promena vrednosti predmeta spora, tako što sudija pojedinac sudi sporove o imovinskopravnim zahtevima ako vrednost predmeta spora ne prelazi dinarsku protivvrednost od 50.000 EUR (ranije 3.000.000,00 dinara) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja tužbe. Sorovi male vrednosti su definisani kao oni koji ne prelaze 3.000 EUR (ranije 100.000,00 dinara), dok su u

Zakon o urduženjima („Sl. glasnik RS“, br. 51/2009)

Zakon o udruženjima („Sl. glasnik RS“, br. 51/2009, dalje:”Zakon“), stupio je na snagu 22.7.2009. godine, a počinje da se primenjuje danom isteka tri meseca od dana stupanja na snagu, odnosno 23.10.2009. godine. Zakon je regulisao materiju udruženja na savremeniji način uz usklađivanje sa Ustavom, a samo udruženje definisano je kao dobrovoljna i nevladina nedobitna organizacija, zasnovanu na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica, osnovana radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni Ustavom

Zakon o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS“, br.111/2009)

Narodna Skupština Republike Srbije je dana 29.decembra 2009.godine proglasila Zakon o zaštiti od požara („Sl.Glasnik RS“, br.111/2009, dalje: „Zakon“) koji će se primenjivati po isteku devet meseci od dana stupanja na snagu zakona, odnosno od 7.oktobra 2010.godine. Privredna društva su u obavezi da preduzmu skup mera i radnji za planiranje, finansiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu mera i radnji zaštite od požara, kao i za pružanje pomoći kod otklanjanja posledica prouzrokovanih požarom. Privredno društvo i drugo pravno lice je u obavezi

Zakon o žigovima („Službeni glasnik RS“ br.104/09)

Zakon o žigovima („Službeni glasnik RS“ br.104/09, dalje: „ZOŽ“) je usvojen 11.12.2009.godine i predstavlja rezultat usklađivanja ovog prava intelektualne svojine sa direktivama Evropske Unije. ZOŽ predviđa bolju pravnu zaštitu nosioca žiga, dok se žig definiše kao pravo kojim se štiti znak koji služi za razlikovanje robe, odnosno usluga fizičkih i pravnih lica.Novina je da nosioci žiga mogu biti samo učesnici u prometu ili vršenju usluga. Uveden je institut prava na žalbu kojim se ostvaruje pravo na žalbu na odluke Zavoda