Skip links

Bilteni

Dinarski iznosi iz Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o obaveznom socijalnom osiguranju usklađeni sa indeksom potrošačkih cena u 2022. godini

(„Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 6/2023) Vlada Republike Srbije je u Službenom glasniku Republike Srbije broj 6 od 27.01.2023. godine objavila usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana, kao i usklađene dinarske iznose iz člana 13 stav 3 Zakona o obaveznom socijalnom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12, 8/13, 47/13, 108/13, 6/14, 57/14, 68/14, 5/15, 112/15, 5/16, 7/17, 113/17, 7/18, 95/18, 4/19, 86/19, 5/20, 153/20, 6/21, 44/21, 118/21, 10/22 i 138/22). Objavljeni iznosi

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakona o porezima na imovinu, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

(„Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 138/2022) Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 09.12.2022. godine usvojila izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost, Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakona o porezima na imovinu, kao i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Izmene i dopune navedenih zakona su objavljene u Službenom glasniku Republike Srbije broj 138 od 12.12.2022. godine. A. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu

Program podrške razvoju konkurentnosti Razvojne agencije Srbije

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu “RAS”) objavila je Javni poziv za učešće u programu podrške razvoju konkurentnosti (u daljem tekstu “Program”). Cilj Programa je unapređenje konkurentnosti, bezbednosti i kvaliteta proizvoda i usluga, olakšan pristup tržištu privrednih subjekata kao i povećanje nivoa korišćenja standarda u proizvodnji, poslovanju i sertifikaciji proizvoda. Pravo na učešće u Programu i korišćenje bespovratnih sredstava imaju podnosioci prijave koji ispunjavaju sledeće uslove: 1. da je u trenutku podnošenja prijave registrovan u Agenciji za privredne registre (u

Registracija statusa socijalnog preduzetništva kod Agencije za privredne registre

(„Sl. glasnik RS“, br. 14/2022, „Zakon“) Zakon o socijalnom preduzetništvu („Sl. glasnik RS“, br. 14/2022, „Zakon“) stupio je na snagu 15.02.2022. godine a od novembra meseca tekuće godine pravna lica (privredna društva, udruženja i drugi subjekti) kao i preduzetnici koji su registrovani kod Agencije za privredne registre imaju mogućnost sticanja statusa socijalnog preduzetništva. U skladu sa odredbama Zakona, socijalno preduzetništvo je obavljanje delatnosti od opšteg interesa, radi stvaranja novih i inovativnih mogućnosti za rešavanje društvenih problema, problema pojedinaca ili društveno

Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja poslodavcima koji zapošljavaju novonastanjena lica u Republici Srbiji

(„Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 67/2022) U Službenom glasniku Republike Srbije broj 67 od 17.06.2022. godine objavljena je Uredba određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja poslodavcima koji zapošljavaju novonastanjena lica u Republici Srbiji (u daljem tekstu: „Uredba“), koja je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, odnosno 18.06.2022. godine. Cilj ove Uredbe je da se kroz podsticaje domaćim poslodavcima omogućiti da zarade koje isplaćuju stranim državljanima ili domaćim povratnicima, kao i licima obrazovanim u inostranstvu,

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje po osnovu zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju

(„Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 48/2022) U Službenom glasniku Republike Srbije broj 48 od 15.04.2022. godine objavljen je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje po osnovu zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju (u daljem tekstu: „Pravilnik”), koji je stupio na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, odnosno dana 16.04.2022. godine. Naime, Pravilnik propisuje da se poslodavac – pravno lice, koji u okviru svoje delatnosti u Srbiji obavlja istraživanje i razvoj, oslobađa

Obaveštenje o objavljivanju izmena i dopuna propisa o elektronskim fakturama

Obaveštavamo Vas da su dana 08.04.2022. godine donete izmene i dopune seta pravnih akata koji regulišu elektronske fakture, uključujući Uredbu o uslovima i načinu korišćenja elektronskih faktura, zatim Uredbu o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura, Pravilnik o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, korišćenju sistema elektronskih faktura i podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura, kao i Pravilnik o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz

Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u automatizaciju postojećih kapaciteta i inovaciju

(„Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 18/2022) U Službenom glasniku Republike Srbije broj 18 od 11.02.2022. godine objavljena je Uredba određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u automatizaciju postojećih kapaciteta i inovaciju (u daljem tekstu: „Uredba“), koja je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, odnosno 19.02.2022. godine. Privredna društva koja se bave prerađivačkim delatnostima u oblastima sa visokom dodatnom vrednošću (proizvodnja hemikalija, farmaceutskih proizvoda i preparata, električne opreme, računara, motornih vozila,

Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške – Korišćenjem standarda do konkurentnijih proizvoda

(„Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 12/2022) U Službenom glasniku Republike Srbije broj 12 od 01.02.2022. godine objavljena je Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške – Korišćenjem standarda do konkurentnijih proizvoda, koja stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, odnosno 09.02.2022. godine. Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije (u daljem tekstu: „RAS“) je razvilo Program finansijske podrške – Korišćenjem standarda do konkurentnijih proizvoda (u daljem tekstu: „Program“), za čiju realizaciju u 2022. godini

Zakon o inovacionoj delatnosti

(„Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 129/2021) U Službenom glasniku Republike Srbije broj 129 od 28.12.2021. godine objavljen je novi Zakon o inovacionoj delatnosti (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 129/21, u daljem tekstu: „Zakon“), koji je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 05.01.2022. godine, osim odredaba koje se odnose na Registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema čija se primena odlaže do obezbeđivanja uslova za uspostavljanje pomenutog Registra, a najkasnije do 31.12.2022. godine. Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje

Uredbe o utvrđivanju programa za podršku privrede u 2022. godini

(„Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 4/2022) U Službenom glasniku Republike Srbije broj 4 od 14.01.2022. godine objavljen je set Uredbi o utvrđivanju programa podrške mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu, koje su stupile na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, odnosno 15.01.2022. godine. Navedene programe podsticanja privrede u 2022. godini sprovode Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: „Ministarstvo“) i Fond za razvoj Srbije (u daljem tekstu: „Fond“), koji privrednim subjektima koji ispunjavaju propisane uslove dodeljuju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

(„Sl. glasnik RS“ br.109/2021) U Službenom glasniku Republike Srbije broj 109 od 19.11.2021. godine objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021; u daljem tekstu: „Zakon“), koji je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije odnosno 27.11.2021. godine, s izuzetkom odredbi koje se odnose na pokretanje postupka prinudne likvidacije, dužnost prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lični